Game rules

X-KOM Pierwiastek X - refleks - Valorant

 

1. Postanowienia wstępne

 

1.1. Turniej

Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin)”, określa zasady uczestnictwa oraz rozgrywania turnieju e-sportowego w grę „Valorant”, rozgrywanego pod nazwą „x-kom Pierwiastek X - refleks” – ValorantO

 

1.2. Organizator

Organizatorem turnieju jest ESL GAMING POLSKA sp. z o. o. z siedzibą w Katowicach (40-599), ul. Żeliwna 38 (NIP: 525-24-78-330, KRS: 356059, REGON: 142403601)

 

1.3. Czas i miejsce Turnieju

Turniej rozpoczyna się w dniu 04.06.2021 i trwa do dnia 10.07.2021. Turniej prowadzony będzie w formie rozgrywek on-line, za pośrednictwem portalu play.eslgaming.com (dalej: „Strona ESL”)

Strona ESL wyświetla godziny spotkania zgodnie ze strefą czasową ustawioną przez każdego uczestnika w opcjach konta. Niezalogowani uczestnicy będą mieli wyświetlone godziny spotkań na podstawie geolokalizacji adresu IP, jednakże zaleca się zalogowanie i ustawienie prawidłowej strefy czasowej w ustawieniach konta.

 

2. Warunki uczestnictwa

2.1. Uczestnikiem Turnieju może być osoba fizyczna, która łącznie:

w dniu rozpoczęcia Turnieju ukończyła 16 lat; posiada obywatelstwo polskie oraz miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; posiada aktywne konto na swoim profilu na Stronie ESL w zakresie Steam / Counter Strike: Global Offensive; zaakceptował postanowienia niniejszego Regulaminu.

2.2. Osoby, które ukończyły lat 16, a nie osiągnęły pełnoletności są zobligowane do powiadomienia o udziale w Turnieju swojego przedstawiciela ustawowego i uzyskania jego zgody na udział w turnieju, złożenie wszystkich oświadczeń i rozporządzenie swoimi prawami, o których w Regulaminie (dalej: „Oświadczenie”).

2.3. W wypadku wygranej w Turnieju warunkiem otrzymania nagrody będzie dostarczenie przez niepełnoletniego Uczestnika/Uczestniczkę skanu pisemnego Oświadczenia, zgodnie ze wzorem dostarczonym przez Administratora.

2.4. W Turnieju należy brać udział wyłącznie osobiście – niedopuszczalne jest dokonywanie zgłoszeń w imieniu osób trzecich.

2.5. Z udziału w Turnieju wyłączeni są pracownicy Organizatora, Administratora, osoby wyznaczone przez Administratora do przeprowadzenia nadzoru nad przebiegiem Turnieju, a także osoby związane z Organizatorem lub Administratorem stosunkiem prawnym w ciągu ostatnich 6 miesięcy od rozpoczęcia pierwszego turnieju kwalifikacyjnego. 

2.6. Udział w Turnieju i związane z nim udostępnienie danych jest całkowicie dobrowolne. Dokonanie rejestracji celem udziału w Turnieju jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z klauzulą zawartą w pkt 5 niniejszego Regulaminu.

2.7. Uczestnik, biorąc udział w Turnieju potwierdza, że jest świadomy, że o efekcie danej rozgrywki i wygranej Nagrodzie nie decyduje przypadek, lecz działanie Uczestnika.

2.8. Administrator uprawniony jest do weryfikacji prawidłowości danych podanych przez Uczestników. W przypadku podania danych nieprawdziwych, Uczestnik zostanie zdyskwalifikowany.

2.9. Kodeks postępowania

Każdy z Uczestników zobowiązany jest zachowywać się w odpowiedni sposób oraz z szacunkiem w stosunku do pozostałych uczestników, przedstawicieli Administratora oraz innych osób trzecich.

Każdy Uczestnik powinien zachowywać odpowiednią postawę oraz kulturę osobistą i kulturę wypowiedzi.

Uczestnicy zobowiązani są rozstrzygać wszelkie spory w sposób kulturalny, z poszanowaniem innych uczestników.

Zachowania wyrażające agresję słowną i fizyczną, groźby lub zastraszanie, a także naruszające powszechnie obowiązujące prawo, dobra osobiste, prawa czy obowiązki innych osób, traktowane będą jako stanowiące podstawę do nałożenia kary w sposób, jaki Administrator uzna za adekwatny, z dyskwalifikacją włącznie. Tak samo traktowane będą wszelkie porozumienia pomiędzy Uczestnikami, mającymi na celu osiągnięcie określonego wyniku niezgodnie z założeniami i zasadami Turnieju, w tym w szczególności wszelkie ustalenia Uczestników dotyczące unikania zadawania obrażeń lub gry w sposób uznawany za niestandardowy, mający na celu umożliwienie wygranej przeciwnikowi (tzw. Soft play).

Ponadto, zabronione, pod karą dyskwalifikacji, jest:

2.9.1.1. wprowadzanie i wykorzystywanie jakiejkolwiek modyfikacji klienta gry (tzw. Hacking);

2.9.1.2.wykorzystywanie urządzeń i/lub programów ingerujących lub wpływających na rozgrywkę, które nie zostały wcześniej zaakceptowane przez Administratora (tzw. Cheating)

2.9.1.3. celowe (tj. bez konkretnego i zakomunikowanego powodu) rozłączanie się przed zakończeniem danej rozgrywki;

2.9.1.4. celowe wykorzystanie błędu występującego w grze, dla uzyskania określonego celu, w sytuacji (tzw. Exploiting);

2.9.1.5. udostępnianie osobom trzecim konta na Stronie ESL, celem umożliwienia uczestnictwa w rozgrywce turniejowej zamiast Uczestnika.

 

2.10. Uzgodnienia uczestników

Organizator oraz Administrator nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za jakiekolwiek uzgodnienia Uczestników, ani nie zgadzają się egzekwować jakichkolwiek porozumień pomiędzy nimi. Administrator odradza zawierania tego typu porozumień.

 

3. Zasady rozgrywek

 

3.1. Turnieje kwalifikacyjne

Odbędą się 4 turnieje kwalifikacyjne. Z każdego turnieju kwalifikacyjnego, 8 najlepszych drużyn otrzyma możliwość wzięcia udziału w finale turnieju. 

 

3.2. Limit Uczestników

Limit drużyn w każdym turnieju kwalifikacyjnym wynosi 800, w związku z czym, po przekroczeniu tej liczby, nowe zgłoszenia wzięcia udziału nie będą przyjmowane.

 

3.3. Punktualność

Każdy Uczestnik turniejów kwalifikacyjnych ma obowiązek stawić się do meczu o czasie wyznaczonym przez Administratora. Po przekroczeniu 10 minut od wyznaczonej godziny, drużyna Uczestnika, który nie stawił się na czas, może zostać ukarana walkowerem. Informacja o braku Uczestnika w ustalonym czasie powinna zostać zawarta w komentarzu lub w stworzonym proteście do meczu.

 

3.4. Potwierdzenie wyniku

Każdy z Uczestników ma obowiązek wpisania i potwierdzenia wyniku po zakończonym meczu. Obowiązkiem Uczestnika, który wygrał mecz, jest zamieszczenie zdjęcia z wynikiem na oficjalnej stronie w opcjach meczu „Wgraj media”. W przypadku braku zdjęcia Administrator ma prawo anulować taki mecz.

 

3.5. Fałszywy wynik

Wszelkie próby oszustwa poprzez wpisanie nieprawdziwego wyniku będą surowo karane. Uczestnicy, którzy zamieszczą nieprawidłowy wynik, zostają natychmiastowo zdyskwalifikowane z Turnieju oraz otrzymają blokadę na następne turnieje kwalifikacyjne.

 

3.6 Problem z połączeniem internetowym

W przypadku, gdy któryś z Uczestników nie może się połączyć do meczu, należy napisać komentarz pod meczem. W takim przypadku Administrator ma prawo do wylosowania zwycięzcy tego meczu. Gdy podczas gry występują tzw. lagi, należy przerwać taki mecz maksymalnie do 15 minuty i zgłosić protest meczowy. Administracja może poprosić graczy o wynik prędkości łącza. Kiedy wynik osiągnie mniejszą prędkość pobierania niż 10MB oraz wysyłania 1MB, Uczestnik może zostać usunięty z meczu. Organizator oraz wykonawca nie odpowiadają za jakość połączenia Uczestników.

3.7 Zasady gry

Proces rejestracji

 1. Zaloguj się na ESL Play
 2. Zarejestruj swój VALORANT ID w menu po prawej stronie
 3. Zaproś członków zespołu do dołączenia do zespołu używając linku podczas tworzenia zespołu i wyślij go do członków zespołu
 4. Dołącz serweru Discord aby pozostać w kontakcie z innymi graczami drużyny i być na bieżąco z turniejem.

Format

 • Single Elimination
 • Best of 1 (BO1)
 • Best of 3 od RO8 (BO3)

 Ustawienia lobby

 • Lobby: Custom Game
 • Mode: Standard
 • Cheats: OFF
 • Overtime: ON
 • Tournament Mode: ON
 • Party status: CLOSED
 • Coach: Available
Wszyscy gracze muszą być na serwerze EU: Warsaw

Procedura turniejowa (co należy zrobić w dniu turnieju)

 1. When the competition schedule is updated Click on the competitor's team name to view the VALORANT ID and contact the competitor.
  1. Gdy drabinka zawodów zostanie zaktualizowana, kliknij na nazwę drużyny przeciwnika, aby wyświetlić identyfikator VALORANT i skontaktuj się z nim.
  2. Zaproś drużynę przeciwną w ciągu 10 minut do rozpoczęcia meczu.
  3. Po zakończeniu meczu należy wykonać screenshot wyraźnie pokazujący tablicę wyników i przesłać go na stronie meczowej.
  4. Obie drużyny muszą wpisać wynik w ciągu 5 minut od zakończenia spotkania
  5. If the opposing team does not show themselves Or not responding, confirming results To open a protest (Match Protest) to continue the competition.
  6. Jeśli drużyna przeciwna nie pokaże się lub nie odpowie,należy otworzyć protest meczowy, aby kontynuować zawody.

(Drużyna po lewej stronie na stronie meczu będzie odpowiedzialna za stworzenie lobby i traktowana jako drużyna A)

Procedura banowania map (w przypadku BO1)

 • Pula map: Ascent, Bind, Haven, Split, Icebox, Breeze
 • Drużyna A (po lewej stronie) banuje 1 mapę
 • Drużyna B banuje 1 mapę
 • Drużyna A banuje 1 mapę
 • Drużyna B banuje 1 mapę
 • Drużyna A banuje 1 mapę
 • Drużyna B wybiera stronę
 • Pozostała mapa: Decider

Procedura banowania map (w przypadku BO3)

 • Pula map: Ascent, Bind, Haven, Split, Icebox, Breeze
 • Drużyna A (po lewej stronie) banuje 1 mapę
 • Drużyna B banuje 1 mapę
 • Drużyna A wybiera mapę w grze 1
 • Drużyna B wybiera stronę w grze 1
 • Drużyna B wybiera mapę w grze 2.
 • Drużyna A wybiera stronę w grze 2.
 • Drużyna A wybiera mapę w grze 3
 • Drużyna B wybiera stronę w grze 3.

3.8. Protest meczowy

Protest meczowy powstaje w wyniku problemów zaistniałych podczas meczu, które miały wpływ na końcowy wynik spotkania. Protest może zostać zgłoszony podczas rozgrywania spotkania w celu natychmiastowej reakcji ze strony Administratora. Protest to oficjalna forma komunikacji pomiędzy obiema stronami oraz Administratorem. W przypadku zgłoszenia jakichkolwiek problemów dopiero po meczu, taki protest zostanie rozpatrzony negatywnie. W przypadku, gdy następuje złamanie regulaminu (np. za dużo kart ikon) lub występują inne problemy, należy niezwłocznie wyjść z meczu i zgłosić to niezwłocznie Administratorowi.

Zgłoszony protest musi zawierać dokładne informacje o powodzie jego wystosowania. Proste stwierdzenie np. „oni oszukiwali”, bez jakiegokolwiek uzasadnienia nie jest wystarczające, a protest taki będzie rozpatrywany negatywnie. Ponadto, wymagane jest, aby tekst był poprawnie sformatowany i tym samym czytelny dla zainteresowanych stron. Wszelkie przejawy agresji lub niekulturalnego zachowania w dyskusji podczas protestu, są zakazane i będą karane.

 

3.9. Decyzje Administratora

Wszystkie decyzje dotyczące interpretacji postanowień Regulaminu, weryfikowania spełnienia przez Uczestników warunków uczestnictwa, harmonogramu jak również decyzje w zakresie kar za niewłaściwe zachowania, leżą wyłącznie w gestii Administratora. Decyzje Administratora są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. Dodatkowo, Administrator zastrzega sobie prawo do rozstrzygania sporów nie tylko w oparciu o obowiązujące przepisy Regulaminu czy przepisy prawa, ale również o zasady słuszności i współżycia społecznego, jeśli ma to służyć zapewnieniu uczciwej gry i utrzymaniu sportowego ducha rywalizacji.

 

4. Nagrody

Pula nagród w turnieju finałowym wynosi 15 000 zł w postaci nagród pieniężnych oraz dodatkowych nagród rzeczowych. Nagrody pieniężne będą podlegały opodatkowaniu (zgodnie z polskim prawem podatkowym), które pokrywa organizator.

Podział nagród w turnieju finałowym.

1 miejsce: 8 000 PLN

2 miejsce: 5 000 PLN

3 miejsce: 2 000 PLN

 

5. Dane osobowe

5.1. Administrator Turnieju informuje, iż:

Administratorem danych osobowych Uczestników jest ESL Gaming Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-599), Polska, przy ul. Żeliwnej 38, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000356059 (NIP 525-24-78-300, REGON 142403601); dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie dla celów przeprowadzenia Turnieju, wyłonienia zwycięzców, ogłoszenia wyników, wydania nagród, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, a także mogą być przetwarzane dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa lub też w celu obrony przed roszczeniami, jeśli takie się pojawią;

podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędna dla możliwości udziału w Turnieju. Odmowa podania danych oraz odmowa wyrażenia zgody na ich przetwarzanie w zakresie wskazanym w pkt 1.2. zdanie pierwsze, uniemożliwia udział w Turnieju.

podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) - dalej RODO (tzn. zgoda Uczestnika), art. 6 ust. 1 lit. c RODO (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, który obciąża Administratora, takiego jak np. obowiązek archiwizacyjny) oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora);

Uczestnikom Turnieju, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa, przysługuje prawo do: a) sprostowania danych, b) usunięcia danych, c) ograniczenia przetwarzania danych, d) przenoszenia danych, e) wniesienia sprzeciwu, f) cofnięcia zgody w dowolnym momencie;

Administrator będzie zbierał od Uczestników następujące dane: a) imię i nazwisko, b) adres e-mail; c) dane szkoły, której jest uczniem. W stosunku do Uczestników, którzy zostaną do etapu finałowego Turnieju, Administrator będzie zbierał następujące dane: a) imię i nazwisko, b) adres e-mail; c) dane szkoły, której jest uczniem, d) numer PESEL, e) wizerunek. Od zwycięzców, Administrator dodatkowo będzie zbierał dane dotyczące miejsca zamieszkania.

Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

dane Uczestników nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu;

odbiorcami danych osobowych będą te podmioty, którym obowiązek przekazywania danych wynika z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w tym organy podatkowe, a także podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi księgowe i prawne.

dane osobowe będą przetwarzane przez cały czas trwania Turnieju, a także później tj. do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń i w związku z realizacją obowiązku archiwizacyjnego;

stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenia powierzonych danych osobowych. Administrator wdrożył odpowiednie środki, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku z uwzględnieniem stanu wiedzy technicznej, kosztu wdrożenia oraz charakteru, zakresu, celu i kontekstu przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia;

We wszelkich sprawach związanych z danymi osobowymi należy kontaktować się z Administratorem danych za pośrednictwem wiadomości e-mail wysyłanych na adres: [email protected]

 

6. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

6.1. Zmiany Regulaminu

Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian, usunięcia lub zmiany Regulaminu, bez wcześniejszego poinformowania Uczestników, w celu zapewnienia uczciwej gry, zachowaniu sportowego ducha rywalizacji oraz utrzymaniu integralności współzawodnictwa.

 

6.2. Klauzula Salwatoryjna

Jeśli jakikolwiek punkt niniejszego Regulaminu zostanie uznany całkowicie lub częściowo nieważny lub niewykonalny z jakiegokolwiek powodu, to nie narusza to ważności pozostałych postanowień niniejszego Regulaminu. Nieważne lub niewykonalne postanowienie należy zastąpić postanowieniem ważnym, którego treść jest możliwie zbliżona do postanowienia nieważnego i niewykonalnego.

 

6.3. Poufność

Zawartość protestów, etykiet wsparcia, dyskusji lub jakichkolwiek innych korespondencji z Administratorem jest uznawana za ściśle poufną. Publikacja takich materiałów bez uprzedniej, pisemnej zgody Administratora jest zabroniona. Udostępnianie danych osobom trzecim, bez uprzedniej zgody Administratora, skutkuje nałożeniem kary na udostępniającego.

System rules

1. ESL Cups

1.1. Concept

The ESL cups are intended to resolve the best players during a single tournament bracket. They can be either single or double elimination. This means you might be able to continue even if you have one loss during a previous round. You can read more from our tournament guide.

1.2. No show

If your opponent does not show up after 10 minutes, you must enter the result as your opponent did not appear in time. Do not enter a default win for yourself.

General rules

1. Global Rules

1.1. General

The league administration has the right to decide outside or even against the rulebook in special cases to guarantee fairplay.

1.2. Code of Conduct

Every participant has to behave with respect towards the representatives of the ESL, press, viewers, partners and other players. The participants are requested to represent esports, the ESL, and their Sponsors honorably. This applies to behavior in-game and also in chats, messengers, comments and other media. We expect players to conduct themselves according to the following values:

 • Compassion: treat others as you would be treated.
 • Integrity: be honest, be committed, play fair.
 • Respect: show respect all other humans, including teammates, competitors, and event staff.
 • Courage: be courageous in competition and in standing up for what is right.

Participants must not engage in harassment or hate speech in any form. This includes, but is not limited to:

 • Hate speech, offensive behavior, or verbal abuse related to sex, gender identity and expression, sexual orientation, race, ethnicity, disability, physical appearance, body size, age, or religion.
 • Stalking or intimidation (physically or online).
 • Spamming, raiding, hijacking, or inciting disruption of streams or social media.
 • Posting or threatening to post other people’s personally identifying information (“doxing”).
 • Unwelcome sexual attention. This includes, unwelcome sexualized comments, jokes, and sexual advances.
 • Advocating for, or encouraging, any of the above behavior.

Please refer to the AnyKey Keystone Code to learn more about good sporting behavior. Refer to the ESIC Code of Conduct for detailed conduct rules and penalties

Violation of this code of conduct will result in possible exclusion of the offending player from current tournaments in which they are participating, and may result in additional penalties thereafter and also lose their right to receive any winnings. In the case of repeated or extreme violations, penalties may include disqualification or banning from future ESL events.

1.2.1. Insults and offensive behaviour

All insults that happen during an ESL-Match or on the ESL platform, may be punished. This includes but is not limited to ingame chat of the corresponding game, guestbooks, forums, Match- or News-Comments, ESL Messages, Match-Chat, game IDs. Insults that happen on external messengers are not taken into account.

Penalties are no longer limited to Penalty Points and barrages, but may also contain the following depending on the incident, location and frequency of the insult:

 • Penalty Points & barrages are given for incidents within ESL-Matches
 • Exclusion of the offending player from the current tournaments in which they are participating*
 • Insults or inappropriate behaviour within Comments or other options for contacting a player, will result in a Forum- & Comment ban

Severe incidents including, but not limited to the following points, may be punished in other ways:

 • Extremist statements
 • Threat of violence
 • Sexual harassment
 • Stalking
 • severe insults
 • pornographic linkings

The right to appeal is only with the injured.

* Another player registered on the teamsheet may replace the player if the tournament rules allow it. If more than one player of the same team is excluded, the team is disqualified for the current tournaments in which it participates.

1.2.2. Spamming

The excessive posting of futile, annoying or offensive contributions within the ESL is considered as spamming. Spamming on the website (forums, match comments, player comments, support- and protest pages, etc) is penalized as follows:

 • Written warning for the first offence
 • 1 penalty point + 1 week comment ban for the second spamming incident.
 • 2 penalty points + 2 week comment ban for the third spamming incident.
 • 3 penalty points + 3 week comment ban for the fourth and any further spamming incidents.

The decisive factor therefore is the amount of active penalties for spamming.

1.2.3. Public behaviour

All participants shall abstain, at all times, from poor, undesirable, or negative behaviour towards anybody involved with the tournament in any way.

All participants shall abstain, at all times, from any action or inaction that brings anybody involved with the tournament in any way into public disrepute, contempt, scandal or ridicule or reduces the public relations or commercial value of any involved party. This includes derogatory comments aimed at ESL, its partners or products in interviews, statements and/or social media channels.

1.3. Matches, competitions, meetings

In all competitions there should be a fair playing field for all players.

Every encounter, whether a ladder match or other competition must be played according to the rules until it is complete and the result on the ESL page entered, or at events the result sheet is completed. Any encounter that did not take place, should be deleted. Matches will be opened only by admins to delete exceptions. Matches that did not take place will be considered fake matches and will be punished.

It is not allowed for participants to bet on matches in their own competition. Betting against yourself (in team leagues: against your own team) will get you (in team leagues: your team) disqualified and the betting player(s) banned.

Players and teams that are already qualified for or participating in an event (e.g. Pro League or any offline event) or the later stages of a tournament (e.g. Open/Challenger League, but not Sony Open Series) are not allowed to participate in any of its ongoing or upcoming qualifiers. In the case of a player or team breaching this rule, they will be disqualified from the current qualifier and may face further punishment, up to and including disqualification from the event.

1.4. Game / client

In general, all programs which are not part of the original game, including custom-data and modifications, are not allowed in any ESL game. All external voice programs are allowed (e.g. Teamspeak, Ventrilo etc.). Scripts and changes to the game's configuration are allowed, unless they are partly or completely forbidden by the league specific rules. Programs that provide an advantage during game play (e.g. drivers that allow the removing of walls) are forbidden. Any programs that change the game itself are forbidden.

1.5. Game Coverage

The ESL reserves exclusive right to the coverage of ESL matches. This includes all forms of transmission, including IRC Bots, Shoutcast-streams, HLTV and ESL-TV Broadcasts. The ESL can assign the coverage rights of a match or of several matches to a third party or to the actual players themselves. In this case, terms and conditions would have to be arranged with the ESL management before the match.

In general, the ESL will contact any player or team if they wish to broadcast one of their matches. If no contact is made, individual players are allowed to arrange their own broadcasts. Should the game take place on a server that ESL administrators have no direct access to, it must be made sure that enough slots are available for the according clients.

1.6. Internal Texts

All texts written in either protest or support tickets, or written by the administrators to members of a certain league or tournament, cannot be published without the permission of the ESL.

1.7. Language

The official language of this national section is English. All players should be able to communicate in English and to do so.

2. Fraud/deception

ESL is a member of ESIC, the Esports Integrity Commission. The Esports Integrity Commission is a not for profit members’ association established in 2015 by key esports stakeholders to deal with issues of common interest – in particular the threat that match manipulation and betting fraud and other integrity challenges pose to esports.

Membership of ESIC centres around key Principles that the members have agreed and they have also agreed to be bound by a Code of Ethics to govern their behaviour amongst themselves. ESIC is a historic Commission of businesses that are usually in competition with each other, but recognise that they are all threatened by attacks on the integrity of esports.

2.1. Deception

The attempt to deceive admins or other players with wrong or fake statements, information or data will not be tolerated.

2.2. Other unauthorized offences

Including but not limited to the abusing of bugs in the website.

These penalties are at the discretion of the responsible admin and are penalized according to severity.

2.3. Cheating

All forms of cheating in ESL matches are forbidden and will be penalized by the ESL. Players found cheating outside of the ESL may be barraged on the ESL depending on the evidence available. Note, we do not accept publicly submitted demo or screenshot evidence in these cases. Should it become known to the ESL administrators that any form of cheating was used to the advantage of a player or a team during an ESL match, the ESL reserves the right to punish them to the full extent of the rules available. By breaking any rule a player risks being barred or completely excluded from a specific league or from all leagues. This also includes their team.

The use of programs (or "hacks") or other methods to circumvent, modify or in any way manipulate ESL Anticheat is forbidden. Any use of such programs or methods will be punished as cheating. Even testing of such programs or methods in a match not happening within the ESL will be punished.

2.3.1. Distribution of cheats

Contributing to the distribution of cheats in any way is not allowed on ESL. This includes but is not limited to referring to the name, website or logo of cheats anywhere on ESL, such as player profiles, team profiles, forums, comments, guest book entries, etc.

Violating this rule will be punished from a warning up to exclusion from ESL.

2.3.2. Cheating Sanctions

Disqualification from the tournament, results voided, forfeiture of prize money, ban between 2 years and lifetime depending on age and level of player and nature/size of tournament and how the player cheated. Cheating at a professional level (i.e. where qualification for a professional event is at stake) should normally result in a 5 year ban, but, in aggravating circumstances, can result in a lifetime ban.

2.3.3. Rehabilitation

Nevertheless first offenders willing to intensively deal with their situation can get a second chance. More information about the cheater rehabilitation can be found here.

2.4. Match-Fixing/betting fraud

Engaging in any action that improperly influences the outcome of a game or match by any means.

2.4.1. Match-Fixing Sanctions

Results voided, 5 year ban unless significant mitigating factors in line with the ESIC Anti-Corruption Code or, in the presence of aggravating circumstances, a longer ban, forfeiture of prize money and monetary fine (if discovered before the end of a tournament, disqualification).

2.5. Doping

Any kind of doping is forbidden.

2.5.1. Prescribed medication

If players have an active prescription for a substance on the WADA list, they have to send proof to the tournament administration before the first day of the tournament (deadline in local time). They may still be subject to a doping test, but a positive result for the prescribed substance will be disregarded.

2.5.2. Doping Sanctions

Mild cases of doping will be punished with a warning and possibly minor penalty points for the participant. Severe cases (i.e. use of drugs containing performance enhancing substances, like Adderall) will be punished as follows: Results voided, ban of between 1 and 2 years, forfeiture of prize money (if discovered before the end of a tournament, disqualification).

2.6. Competition manipulation and bribery

Bribing or attempting to bribe a referee or organizer or trying to manipulate the competition.

2.6.1. Competition manipulation and bribery Sanctions

Results voided, ban of between 1 and 2 years, forfeiture of prize money and monetary fine (if discovered before the end of a tournament, disqualification)

2.7. Second and subsequent offences

For second and subsequent offences, participants should expect far harsher sanctions and in all likelihood a lifetime ban from esports.

3. Accounts

3.1. Player

An ESL Account can only be created if the user is at least six years old. When registering, each player must provide an up-to-date and correct email address and it is the player’s responsibility to keep this up-to-date. To play in a ladder, a method of contact must be available and visible to all users in your player profile.

Also, the permanent residence must be chosen according to the country he/she is currently living in. Should the country differ from his/her nationality, the player can add an additional flag in the settings.

3.1.1. Multiaccounts

Each player in the ESL must only have one account! If a player can not access his account and then creates a new one, then he/she must write a support ticket explaining in detail the reason for not being able to access the account.

3.1.2. Nicknames, Team Names and URL Aliases

We reserve the right to edit Nicknames and/or URL aliases, if they fail to comply with the following requirements.

Nicknames/aliases are forbidden if they:

 • are protected by third-party rights and the user has no written permission
 • resemble or if they are identical to a brand or trademark, no matter whether it has been

registered or not

 • resemble or if they are identical to a real person other than themselves
 • use names of ESL Gaming products
 • resemble or if they are identical to the names of ESL Gaming employees
 • are nonsense

In addition to the above, any nicknames/team names/aliases that are purely commercial (e.g. product names), defamatory, pejorative, offensive, vulgar, obscene, anti-Semitic, inciting hatred, or offending against good manners are forbidden. Using alternative spelling, gibberish or wrong spelling in order to avoid the requirements mentioned above is illegal. We reserve the right to extend, change, exchange or delete these rules if necessary.

3.1.3. Photo

It would be nice if a player's photo clearly shows the face of the player, for adding anything else (graphics, other people, other parts of body, etc.) please use the logo function. For anything else please use the gallery. Photos with weapons are not allowed!

3.1.4. Country

A player's country must be set to their country of residence. Deliberately faking the country of residence is punishable.

If a player's country of residence is changed in order to avoid any country restrictions or if the player is trying to fake or abuse they will be punished with 2 penalty points. If the player does so and plays in a team match, the team will get 3 penalty points and the match is deleted.

3.1.5. Nationality

A player's nationality must be set to their nationality that is proven by a current passport. Deliberately faking nationality is punishable.

3.1.6. Account sharing

Each ESL account is strictly personal and cannot be shared with other ESL users and / or other players that don't have an ESL account. Failure to comply with this rule will result in a ban of up to 6 months.

The original registrant must always be the final user of the account, which cannot be lent or transferred in any case. This will be considered as account sharing or multi account and pursued according to the ESL rules.

3.2. Teams

A team's name does not have to be unique, but the ESL reserves the right to refuse clans with the same or similar names as a well-known clan (e.g. If you named your team “Schroet Kommando" or “Schroet Commando” etc, that would not be allowed).

Names which are restricted by law will not be accepted and will be deleted and punished with penalty points if found. Also, names which go against all forms of etiquette and good manners will not be accepted.

If a team deletes its account because of a certain amount of active penalty points and registers a new account, the penalty points will be transferred to the new account if the team rejoins the same ladder. Furthermore 1 additional penalty will be added for the attempted deception.

The logo must represent the team and have some reference to the team's name or to the team's short handle. Copyrighted logos, or logos which go against etiquette and good manors will not be accepted.

3.2.1. Changing team names

A team can change its name at any time. This also applies when a team is restructured.

Changing a team's name in order to fool other teams is forbidden. Extremely long names, or consistent changing of team names is prohibited and can be punished with penalty points.

3.2.2. Team nationality

In general, during matches of ESL national sections, at all times in-game a team must have more than 50% of its players that are residing in or have the nationality of the country or countries that the national section represents.

3.2.3. Players in team

A player may only play for one team in a tournament or league. Participants in an EPS may not also play in the EAS underneath it.

In tournaments or leagues that require Premium or Trusted then only players with this status are eligible to play. In general players that are marked inactive or honorary on a team page are not eligible to play.

If a homepage is required for a tournament or league then a every player that is on the team account must also be on the homepage.

3.2.4. Sponsors/partnerships

The ESL administration reserves the right to prohibit or remove teams with sponsors or partners that are solely or widely known for pornographic, drug use or other adult/mature themes and products from partaking in ESL Play events at any time.

4. Penalty points

If a player or team disregards or violates one or more of the rules of the league, this can have various consequences depending on the severity of the offence.

As a rule, the penalty points are deleted after a certain period of time. There are different clearance periods depending on the amount of points:

 • 1-2 penalty points: 2 months
 • 3-6 penalty points: 3 months
 • 7 penalty points: 6 months
 • 12 penalty points: 2 years

In addition to penalty points, players and teams may be barred (also known as frozen, locked and barraged) if they have accumulated a certain amount of penalty points:

 • After obtaining 4 penalty points: 1 week barrage
 • After obtaining 8 penalty points: 2 weeks barrage
 • After obtaining 10 penalty points: 1 month barrage

Barred players and teams must finish playing their open matches. They cannot challenge nor be challenged. Barred players may not take part in team matches with exception of 2on2 teams.

Penalties (penalty points/barrages/bans) given on ESL subplatforms (e.g. ESL Europe, ESL America) are valid on all ESL subplatforms.

5. Participation in prize tournaments & pro qualifiers

Unless otherwise explicitly permitted, it is not allowed for employees of ESL Gaming GmbH, its subsidiaries or partners, volunteer or contractor staff or employees that are in some way connected to a respective tournament including sponsors, publishers or game developers, to participate in prize winning tournaments, qualification for prize winning tournaments or pro qualifiers.

Prize winning means any tournaments with physical (e.g. hardware) or money prizes. Those prizes will be offered under the raffle conditions, which regulates claiming and receiving prizes. Tournaments with only virtual ESL awards, such as ESL Premium or awards are exempt.

In case you win prize money, depending on the payment method you choose, there might be fees. ESL will cover the fees on the sender end and recipient will cover the fees on the recipient's end.

If in doubt, please contact support.

6. Penalty Point Catalogue

In general, a player and the team can receive up to 6 penalty points per match, unless a single violation has a higher punishment. A team is only punished once per violation, regardless of how many players. Where a player or team receives penalty points for multiple violations, the penalty points are added together.

Rule violation Number of penalty points
General
No show Team: 3; Player: 2
Reject compulsory challenge Normal: 1
Intense (top 10): 2
Abort match Player / Team: 2
Use of ineligible player
Inactive barrage Player / Team: 3
Barraged Player / Team: 6
Unregistered player Player / Team: 3
Missing Premium (where required) Player / Team: 3
Missing Trusted (where required) Player / Team: 3
Ringer/Faker Player / Team: 6
Playing with wrong gameaccount Player / Team: 3
Playing without a registered gameaccount Player / Team: 3
Unsportsmanlike behaviour
Multiple/Fake accounts Warning / 1-4 penalty points
Deception Player / Team: 1 - 4
Fake result Player / Team: 4
Fake match media Player / Team: 6
Fake match Player / Team: 6
Cheating Player: 12 / Team: 6
* In cup and league matches default wins are given instead of a match deletion and penalty points.

Matches get only deleted if the team/player violating the rules won the match.

Copyright