History Nerdzzzzzzzzzzzzz
Log
created action
05.05.13 13:25h  register_team  proCro (515500)
05.05.13 13:28h  change_name  Nerdzzzzzzzzzzzzz
05.05.13 13:29h  new_member  kayden (802295)
05.05.13 13:29h  new_member  holla (1837032)
05.05.13 13:29h  new_member  juRiii (2436504)
05.05.13 13:30h  new_member  sNaj (1938944)
05.05.13 13:45h  join_league  Europe Counter-Strike: Global Offensive Go4CSGO Cup #42 - 05/05
08.05.13 00:48h  leave_member  kayden (802295)
12.05.13 22:20h  leave_member  holla (1837032)
03.11.13 22:09h  leave_member  proCro (515500)
04.11.13 08:33h  received_award  Received award "esl_membersince_6months"
06.05.14 08:43h  received_award  Received award "esl_membersince_1year"
06.05.15 08:50h  received_award  Received award "esl_membersince_2years"
04.05.18 07:34h  received_award  Received award "esl_membersince_5years"