Vách ngăn vệ sinh 'vachngannhavesinh' HPL  id: 14902446