Game rules

1.1 Organizator

PKO Bank Polski Ekstraklasa Games organizowany jest przez Ekstraklasa S.A. Dokładne dane firmy znajdują się poniżej: 

  1. Wybrzeże Gdyńskie 6D, 01-531, Warszawa, NIP: 5252336216,
    KRS: 239140, REGON: 140160689

1.2 Wykonawca rozgrywek

Wykonawcą PKO Bank Polski Ekstraklasa Games jest ESL GAMING POLSKA sp. z o. o. Dokładne dane firmy znajdują się poniżej: 

ESL GAMING POLSKA sp. z o. o., ul. Żeliwna 38, 40-599 Katowice, NIP: 525-24-78-330,
KRS: 356059, REGON: 142403601

1.3  Decyzja organizatora

Organizator zawsze ma ostatnie słowo w sprawach dotyczących turnieju i w skrajnych przypadkach niektóre decyzje mogą być sprzeczne z wyszczególnionymi zasadami w celu zachowania uczciwego charakteru rozgrywek sportowych.

2 Postanowienia ogólne

2.1  Zmiany w regulaminie

Administracja turnieju zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian, usunięcia lub zmiany Regulaminu, bez wcześniejszego poinformowania. "Dodatkowo, Organizator zastrzega sobie prawo do rozstrzygania sporów nie tylko w oparciu o obowiązujące przepisy Regulaminu czy przepisy prawa, ale również o zasady słuszności i współżycia społecznego, jeśli ma to służyć zapewnieniu uczciwej gry i utrzymaniu sportowego ducha rywalizacji".

2.2  Ważność

Jeśli jakikolwiek punkt niniejszego Regulaminu zostanie uznany całkowicie lub częściowo nieważny lub niewykonalny z jakiegokolwiek powodu, to nie narusza to ważności pozostałych postanowień niniejszego dokumentu. Nieważne lub niewykonalne postanowienie należy zastąpić postanowieniem ważnym, którego treść jest możliwie zbliżona do postanowienia nieważnego i niewykonalnego.

2.3  Poufność

Zawartość protestów, etykiet wsparcia, dyskusji lub jakichkolwiek innych korespondencji z Organizatorem oraz administracją turnieju jest uznawana za ściśle poufną. Publikacja takich materiałów bez uprzedniej, pisemnej zgody Organizatora jest zabroniona. Udostępnianie danych osobom trzecim skutkuje karą.

2.4  Kodeks postępowania

Wszyscy uczestnicy rozgrywek PKO Bank Polski Ekstraklasa Games zobowiązują się zachowywać w odpowiedni sposób oraz z szacunkiem w stosunku do pozostałych uczestników, widzów, prasy, administracji rozgrywek oraz innych osób trzecich. Świecenie przykładem jest nieodłączną częścią bycia uczestnikiem rozgrywek PKO Bank Polski Ekstraklasa Games i każdy uczestnik powinien zachowywać odpowiednią postawę. Gracze zobowiązani są rozstrzygać wszelkie spory w sposób kulturalny, z poszanowaniem drugiej osoby. Zachowania wyrażające agresję słowną i fizyczną, groźby lub zastraszanie są traktowane jako karygodne i będą karane w sposób, jaki administracja turnieju uzna za adekwatny. Wszelkie zachowania wymienione wyżej, a przejawiające się w miejscach powiązanych z turniejem oraz Organizatorem oraz Wykonawcą, ale nie tylko (takie jak: miejsce wydarzenia offline, Lobby przedmeczowe, Social Media). Organizator zastrzega sobie prawo do swobodnej oceny oraz w razie zaistnienia takiej potrzeby – ustanowienia nowego miejsca, które zostanie uznane jako niedopuszczające poszczególnych zachowań. Zaznacza się również, iż wszelkie groźby, uzgodnienia mogące uderzyć w integralność turnieju oraz bezpośrednio lub pośrednio naruszyć dobre imię, dobra osobiste, bezpieczeństwo, zdrowie i życie uczestników turnieju oraz klubów, widzów, uczestników wydarzeń związanych z turniejem, będą skutkować poważnymi konsekwencjami a w ostateczności dyskwalifikacją. Takie zachowania również podlegają swobodnej ocenie Organizatora oraz Wykonawcy.

2.5  Uzgodnienia uczestników

Organizator oraz Wykonawca PKO Bank Polski Ekstraklasa Games nie jest odpowiedzialny za jakiekolwiek uzgodnienia uczestników, ani nie zgadza się egzekwować jakichkolwiek porozumień pomiędzy indywidualnymi graczami lub drużynami. Organizator odradza zawierania tego typu porozumień, a uzgodnienia, które są sprzeczne z zasadami wymienionymi w tym dokumencie nie są pod żadnym pozorem dozwolone.

2.5.1 Zakaz uczestnictwa

Uczestnikiem PKO Bank Polski Ekstraklasa Games nie może być osoba, która pełni rolę Administratora rozgrywek od rozpoczęcia pierwszego turnieju kwalifikacyjnego. Uczestnikiem nie może też być osoba bezpośrednio związana stosunkiem prawnym w ciągu ostatnich 6 miesięcy od rozpoczęcia pierwszego turnieju kwalifikacyjnego na podstawie umowy o pracę / zlecenie lub o dzieło z Organizatorem oraz Wykonawcą

2.6 Nagrody
Miejsce

Nagroda

Awans na finały*

*gracz musi mieć skończone 16 lat.2.7 Dane osobowe

Administratorem danych osobowych zbieranych od Uczestników jest Wykonawca rozgrywek: ESL GAMING POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-599) przy ul. Żeliwnej 38, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000356059 (NIP 525-24-78-300, REGON 142403601).

Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane wyłącznie w celu organizacji i przeprowadzenia Turnieju, w tym zwłaszcza w celu: potwierdzenia spełniania warunków udziału w Turnieju, jego przeprowadzenia, wydania nagród Zwycięzcom, a także rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. PO wyrażeniu dodatkowej zgody, dane osobowe będą mogły być wykorzystywane w celach informacyjnych i marketingowych tj. dla wysyłania wysyłanie wiadomości dla subskrybentów drogą elektroniczną czy zarządzanie programami lojalnościowymi

Dane Uczestników będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów.

Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w Turnieju. Odmowa podania danych oraz odmowa wyrażenia zgody na ich przetwarzanie w zakresie wskazanym w niniejszym paragrafie uniemożliwia udział w Turnieju.

Uczestnikom, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do: a) sprostowania danych, b) usunięcia danych, c) ograniczenia przetwarzania danych, d) przenoszenia danych, e) wniesienia sprzeciwu, f) cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

Organizator będzie zbierał od Uczestników następujące dane osobowe: a) imię i nazwisko, b) data urodzenia, c) adres e-mail, d) adres zamieszkania i adres korespondencyjny, e) miejsce zamieszkania, f) narodowość i pochodzenie, g) numer IP komputera.

Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Organizator oświadcza, iż dane Uczestników nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

Dane Uczestników nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przepisów przewidzianych przepisami prawa.

We wszelkich sprawach dotyczących danych osobowych Uczestników należy kontaktować się z Administratorem, w szczególności pisemnie na adres Administratora lub drogą elektroniczną na adres [email protected]

2.7 Prawa do wizerunku

Poprzez udział w turnieju, wszyscy uczestnicy wyrażają zgodę na wykorzystywanie ich wizerunku w materiałach zdjęciowych - galeria, social media , wideo - wizytówki graczy, wywiady, produkcja TV, social media lub audio w celach promocyjnych.

 

3. Zasady rozgrywek

3.1 Zapisy

Zapisy odbywają się na stronie turniejowej https://play.eslgaming.com/fifa/playstation/fifa23-ps4/open/ekstraklasa-games-open-qualifiers-szczecin-2022/ Liczba miejsc ograniczona jest do 128 slotów. W dniu turnieju na miejscu w godzinach 9-10 rejestracja tylko dla osób, które zapisały się online przed 29.10. Od godziny 10-11 zapisy na miejscu dla wszystkich.

3.2 Zasady rozgrywek

Tryb: FIFA H2H.

Mecze: BO1 (do jednego wygranego meczu),

Czas połowy: 4min/6min (w zależności od rundy)
Kamera: Telewizyjna 3

4. Regulamin

Organizacja lub przedstawiciel organizacji/drużyny ma obowiązek wysłać do Organizatora oświadczenie, w którym zapewnia, że zapoznał się z regulaminem i przekazał jego treść drużynie. Wysłanie potwierdzenia musi nastąpić w wyznaczonym, wcześniej ustalonym terminie. Jeśli Organizator rozgrywek nie otrzyma potwierdzenia, rozegranie pierwszego meczu uważane jest za zaakceptowanie wszystkich zasad.

5. Prawa Autorskie

Wszelkie treści pojawiające się w tym dokumencie są własnością Organizatora lub są używane za zgodą właściciela. Nieautoryzowane rozprowadzanie, powielanie, zmienianie lub inne użycie materiałów zawartych w tym dokumencie, włączając w to obrazy, rysunki, tekst, czy też fotografie, może stanowić naruszenie praw autorskich oraz znaków towarowych i być ścigane na mocy prawa karnego i/lub prawa cywilnego. Żadna część zawartości tego dokumentu nie może być odtwarzana w jakiejkolwiek formie ani przechowywana w bazie danych lub kopii bezpieczeństwa systemu z wyjątkiem użytku osobistego, bez pisemnej zgody Organizatora..

Cała zawartość tego dokumentu została podana zgodnie z naszą najlepszą wiedzą. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany treści lub plików znajdujących się na naszej stronie http://ekstraklasagames.org w dowolnym czasie bez uprzedniego informowania o tym.
Copyright