Results & Upcoming
Playday 1
Thursday, 02/07/15 14:00h  delg23  Kyren Info 1:0
Thursday, 02/07/15 14:00h  avm  4786761 Info 1:0
Thursday, 02/07/15 14:00h  Herr Datenschutz  9186478 Info 1:0
Thursday, 02/07/15 14:00h  5640614  wAs Info 0:1
Thursday, 02/07/15 14:00h  Geppi  MsX Info 1:0
Thursday, 02/07/15 14:00h  Booyaka  9163240 Info 1:0
Thursday, 02/07/15 14:00h  6938505  twilight Info 0:1
Thursday, 02/07/15 14:00h  bwin  BeNoir Info 0:1
Thursday, 02/07/15 14:00h  COUTINHO  9182563 Info 1:0
Thursday, 02/07/15 14:00h  Ex  Painkiller Info 1:0
Thursday, 02/07/15 14:00h  yaH  Pezogod Info 16:9
Thursday, 02/07/15 14:00h  tiM.s  hanseN Info 0:1
Thursday, 02/07/15 14:00h  sicro  Arien Info 11:16
Thursday, 02/07/15 14:00h  agaiN-  balozera Info 16:5
Sunday, 05/07/15 12:00h  freQ  nLs Info 1:0

Playday 2
Thursday, 09/07/15 14:00h  delg23  MsX Info 1:0
Thursday, 09/07/15 14:00h  avm  9182563 Info 1:0
Thursday, 09/07/15 14:00h  5640614  BeNoir Info 0:1
Thursday, 09/07/15 14:00h  tiM.s  9186478 Info 1:0
Thursday, 09/07/15 14:00h  Booyaka  twilight Info 16:14
Thursday, 09/07/15 14:00h  bwin  Arien Info 0:1
Thursday, 09/07/15 14:00h  agaiN-  4786761 Info 1:0
Thursday, 09/07/15 14:00h  sicro  wAs Info 1:0
Thursday, 09/07/15 14:00h  freQ  9163240 Info 1:0
Thursday, 09/07/15 14:00h  6938505  nLs Info 0:1
Thursday, 09/07/15 14:00h  yaH  Kyren Info 1:0
Thursday, 09/07/15 14:00h  Geppi  Pezogod Info 16:10
Thursday, 09/07/15 14:00h  Herr Datenschutz  Painkiller Info 16:14
Thursday, 09/07/15 14:00h  Ex  hanseN Info 6:16
Thursday, 09/07/15 14:00h  COUTINHO  balozera Info 16:2

Playday 3
Wednesday, 15/07/15 06:00h  Arien  wAs Info 16:7
Wednesday, 15/07/15 14:00h  sicro  BeNoir Info 16:6
Thursday, 16/07/15 14:00h  bwin  5640614 Info 0:1
Thursday, 16/07/15 14:00h  Pezogod  Kyren Info 1:0
Thursday, 16/07/15 14:00h  agaiN-  9182563 Info 1:0
Thursday, 16/07/15 14:00h  6938505  Booyaka Info 0:1
Thursday, 16/07/15 14:00h  COUTINHO  avm Info 1:0
Thursday, 16/07/15 14:00h  hanseN  9186478 Info 1:0
Thursday, 16/07/15 14:00h  freQ  twilight Info 1:0
Thursday, 16/07/15 14:00h  nLs  9163240 Info 1:0
Thursday, 16/07/15 14:00h  yaH  MsX Info 1:0
Thursday, 16/07/15 14:00h  Ex  Herr Datenschutz Info 6:16
Thursday, 16/07/15 14:00h  balozera  4786761 Info 5:16
Thursday, 16/07/15 14:00h  Geppi  delg23 Info 16:11
Thursday, 23/07/15 15:00h  tiM.s  Painkiller Info 16:5

Playday 4
Sunday, 19/07/15 10:25h  Arien  BeNoir Info 16:2
Thursday, 23/07/15 14:00h  balozera  9182563 Info 1:0
Thursday, 23/07/15 14:00h  sicro  5640614 Info 1:0
Thursday, 23/07/15 14:00h  COUTINHO  4786761 Info 0:1
Thursday, 23/07/15 14:00h  Ex  9186478 Info 1:0
Thursday, 23/07/15 14:00h  agaiN-  avm Info 1:0
Thursday, 23/07/15 14:00h  nLs  twilight Info 1:0
Thursday, 23/07/15 14:00h  Geppi  Kyren Info 1:0
Thursday, 23/07/15 14:00h  bwin  wAs Info 0:1
Thursday, 23/07/15 14:00h  freQ  Booyaka Info 14:16
Thursday, 23/07/15 14:00h  yaH  delg23 Info 16:7
Saturday, 25/07/15 10:00h  tiM.s  Herr Datenschutz Info 13:16
Monday, 27/07/15 13:00h  hanseN  Painkiller Info 16:1

Playday 5
Thursday, 30/07/15 14:00h  avm  balozera Info 0:1
Thursday, 30/07/15 14:00h  5640614  Arien Info 0:1
Thursday, 30/07/15 14:00h  6938505  freQ Info 0:1
Thursday, 30/07/15 14:00h  bwin  sicro Info 0:1
Thursday, 30/07/15 14:00h  delg23  Pezogod Info 1:0
Thursday, 30/07/15 14:00h  9182563  4786761 Info 0:1
Thursday, 30/07/15 14:00h  COUTINHO  agaiN- Info 0:1
Thursday, 30/07/15 14:00h  Painkiller  9186478 Info 1:0
Thursday, 30/07/15 14:00h  Ex  tiM.s Info 1:0
Thursday, 30/07/15 14:00h  Booyaka  nLs Info 5:16
Thursday, 30/07/15 14:00h  Geppi  yaH Info 8:16
Thursday, 30/07/15 14:00h  Herr Datenschutz  hanseN Info 08:16
Friday, 31/07/15 18:00h  BeNoir  wAs Info 4:16