Game rules

Red Bull Flick
Regulamin rozgrywek

Wersja 1.3.0 10/10/2020

Słowo wstępne

Niniejszy dokument określa zasady, których należy przestrzegać przez cały czas uczestnictwa w Red Bull Flick. Niezastosowanie się do tych zasad może zostać ukarane w sposób opisany w niniejszym dokumencie.

Należy pamiętać, że to zawsze administracja turnieju ma ostatnie słowo i że decyzje, które nie są specjalnie uzasadnione lub wyszczególnione w tym regulaminie, a nawet idące wbrew temu zbiorowi zasad, mogą być podejmowane w skrajnych przypadkach, w celu zachowania uczciwej gry i sportowego charakteru.

W ESL mamy nadzieję, że jako uczestnik, widz lub dziennikarz będziecie mieli przyjemny udział w turnieju i zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby był on uczciwy, przyjemny i ekscytujący dla wszystkich uczestników.

Z poważaniem,
Administracja turnieju Red Bull Flick

 

 

1 Definicje

1.1 Zakres obowiązywania

Jest to jedyny zbiór zasad, który jest ważny dla turnieju Red Bull Flick, jego uczestników i wszystkich meczów rozgrywanych w ramach Red Bull Flick. Poprzez swój udział uczestnik oświadcza, że rozumie i akceptuje wszystkie zasady.

1.2 Uzgodnienia

Przystępując do turnieju, gracze potwierdzają, że zgadzają się przestrzegać zasad ogólnych (dostępne na  https://play.eslgaming.com/rules/) oraz zasad użytkowania na stronie ESL Play (dostępne na  https://account.eslgaming.com/terms-of-use).
Gracze wyrażają zgodę na filmowanie i fotografowanie. Wszystkie materiały filmowe (w tym zdjęcia, VoD, transmisja na żywo i inne) mogą być wykorzystane do celów promocji turnieju na wszystkich platformach medialnych.

1.3 Prawa do transmisji

Wszystkie prawa do transmisji turnieju są własnością Red Bull i ESL. Obejmuje to, ale nie jest ograniczone do nich: strumienie wideo, transmisje telewizyjne, strumienie shoutcast, powtórki, dema lub boty z wynikami na żywo.

1.4 Uczestnik

Uczestnikiem Red Bull Flick jest drużyna lub zawodnik, który bierze udział w turnieju Red Bull Flick. Każdy członek drużyny Red Bull Flick jest uczestnikiem tej drużyny i jest do niej ograniczony, niezależnie od tego, czy dana osoba grała dla tej drużyny, czy też nie.

1.5 Lokalizacja turnieju

Część lub całość turnieju rozgrywana jest online, co oznacza, że gracze muszą znajdować się w miejscu, w którym żadne zewnętrzne lub wewnętrzne czynniki nie uniemożliwią im wzięcia udziału w turnieju lub będą niezgodne z zasadami podczas turnieju.

Gracze biorący udział w turnieju potwierdzają, że miejsce, z którego będą grać, nie będzie stanowiło dla nich problemu.
Finał Red Bull Flick odbędzie się podczas finału ESL Mistrzostwa Polski Jesień 2020.

1.6 Strona turnieju

Oficjalna strona turnieju Red Bull Flick dostępna jest pod tym linkiem: https://play.eslgaming.com/counterstrike/csgo/csgo/challenger/redbull-flick

1.7 Organizator turnieju

Red Bull Flick jest organizowany przez ESL Gaming Polska Sp. z o.o. na zlecenie Red Bull Sp. z o.o.

ESL Gaming Polska Sp. z o.o.
NIP: PL5252478330, KRS: 356059, REGON: 142403601
Żeliwna 38
40-599 Katowice
Polska
http://turtle-entertainment.pl/

1.7.1 Administracja

ESL wyznacza Sędziów, którzy są odpowiedzialni za administrację turnieju i proces rozgrywek. ESL może zmienić każdego Sędziego w dowolnym momencie według własnego uznania.

Aktualna administracja turnieju:

Osoba

Rola

Bartłomiej ‘Faith’ Szczerba

Główny koordynator projektu

Emilio ‘axsusxd’ Ferreira Walewski

Główny koordynator rozgrywek

Maciej ‘Bajtek’ Bajtkiewicz

Koordynator rozgrywek

Filip ‘F0REVER’ Gonera

Sędzia rozgrywek

 

2 Postanowienia ogólne

2.1 Zmiany zasad

ESL zastrzega sobie prawo do zmiany, usunięcia lub innej modyfikacji regulaminu bez uprzedniego powiadomienia. Ponadto, w celu zachowania ducha uczciwej konkurencji i sportu, ESL zastrzega sobie prawo do orzekania w sprawach nieuregulowanych szczegółowo w regulaminie.

2.2 Dodatkowe uzgodnienia

Administracja Red Bull Flick nie jest odpowiedzialna za żadne dodatkowe umowy, ani nie zgadza się na egzekwowanie takich umów zawartych pomiędzy poszczególnymi graczami lub zespołami. Organizator Turnieju zdecydowanie odradza zawieranie takich umów, a takie, które są sprzeczne z regulaminem Red Bull Flick, są w każdym wypadku niedozwolone.

2.3 Poufność

Zawartość protestów, etykiet wsparcia, dyskusji lub jakichkolwiek innych korespondencji z organizatorami oraz administracją turnieju jest uznawana za ściśle poufną. Publikacja takich materiałów bez pisemnej zgody organizatora turnieju jest zabroniona.

2.4 Komunikacja

Główną i oficjalną drogą komunikacji w rozgrywkach Red Bull Flick są protesty meczowe, etykiety wsparcia, czat meczowy na stronie ESL Play, poczta elektroniczna oraz dedykowany serwer Discord, do którego dołączyć może każdy uczestnik turnieju Red Bull Flick pod tym linkiem: http://esl.gg/redbull-flick-discord
Administracja w celu skontaktowania się z danym zawodnikiem będzie posługiwała się adresem e-mail przypisanym do konta na stronie ESL Play.

2.5 Uczciwość w konkurencji

Każdy mecz przewidziany w strukturze turnieju musi być rozegrany od początku do końca zgodnie z opisanym regulaminem turnieju, chyba że organizatorzy lub administracja turnieju postanowią inaczej.

Niezależnie od wyniku i sytuacji, wszyscy zawodnicy zobowiązani są do gry na najwyższym możliwym poziomie i umiejętnościach.

W przypadku stosunkowo znanego wyniku danego spotkania, każdy z uczestników zobowiązany jest do kontynuowania meczu zgodnie z (jak opisano powyżej) swoimi umiejętnościami. Poddanie się nie wchodzi w grę.
Główne zakazane działania, ale nie tylko, to:

 • Unikanie zadawania obrażeń lub granie w sposób, który jest uważany za niestandardowy i/lub odbiegający od oczekiwań, w celu przekazania przewagi lub nawet umożliwienia wygranej przeciwnikowi (tzw. soft-playing).
 • Wysyłanie lub odbieranie sygnałów (zarówno werbalnych jak i niewerbalnych) w celu komunikacji z drużyną przeciwną wpływającą na przebieg turnieju.
 • Okazywanie lub wzywanie do braku szacunku i/lub kpiny z innego zawodnika (zarówno własnej drużyny jak i drużyny przeciwnej) jest surowo zabronione. Dotyczy to każdego możliwego sposobu i formy (czy to w samej grze, na przykład czatu, przed kamerą na transmisji, czy też na innych własnych kanałach mediów społecznościowych).

2.6 Wyposażenie osobiste

Zawodnicy biorący udział w kwalifikacjach używają swoich prywatnych urządzeń. Tym samym organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za prywatne urządzenie przeznaczone do gry w turnieju.

W trakcie trwania turnieju dozwolone jest używanie tylko tych urządzeń, które są niezbędne do wzięcia udziału w turnieju. Podczas turnieju nie wolno używać żadnego innego zbędnego sprzętu i oprogramowania osób trzecich.

2.7 Wyposażenie turniejowe

W przypadku rozegrania finału turnieju na miejscu, w studiu, organizator zapewnia zawodnikom sprzęt w postaci komputera stacjonarnego oraz monitora do użytkowania na czas trwania turnieju.
Inny niezbędny do rozegrania turnieju sprzęt, taki jak mysz, klawiatura, słuchawki douszne/dokanałowe czy podkładka pod mysz nie zostaną zapewnione przez organizatora. Tym samym, obowiązek dostarczenia ich spoczywa na zawodnikach.

2.8 Zakaz uczestnictwa

Uczestnikiem w turnieju Red Bull Flick nie może być osoba, która pełni lub pełniła w ciągu ostatnich 6 miesięcy od rozpoczęcia turnieju rolę administratora i/lub należy do personelu na stronie ESL Play oraz osoby bezpośrednio związane stosunkiem prawnym w ciągu ostatnich 6 miesięcy od rozpoczęcia turnieju z ESL lub Red Bull oraz innymi powiązanymi podmiotami.
Uczestnikiem nie może być również osoba, która bierze udział w ESL Mistrzostwa Polski Jesień 2020.

2.9 Ograniczenia wiekowe

Wszyscy uczestnicy turnieju Red Bull Flick muszą mieć ukończone co najmniej 16 lat. Osoby, które ukończyły co najmniej 16 lat (a nie ukończyły jeszcze 18 lat), mogą uczestniczyć w turnieju za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna prawnego.

2.10 Miejsce zamieszkania/narodowość i liczba zawodników w zespole

Zespół powinien mieć dokładnie 2 indywidualnych członków posiadających polskie obywatelstwo.

2.11 Skład zespołu i szczegóły dotyczące zawodników

Na życzenie gracze są zobowiązani do przesłania organizatorowi wszystkich niezbędnych informacji, w tym między innymi imienia i nazwiska, danych kontaktowych, daty urodzenia, adresu i zdjęcia.

Zawodnicy są zobowiązani do przesłania organizatorowi pełnego składu drużyny wraz z danymi osobowymi wszystkich członków drużyny (w tym między innymi imieniem i nazwiskiem, danymi kontaktowymi, datą urodzenia, adresem i zdjęciem) w ciągu 24 godzin. Niedopełnienie tego obowiązku może skutkować dyskwalifikacją z turnieju.

2.12 Strefa czasowa

Strona ESL play wyświetla godziny meczów zgodnie ze strefą czasową ustawioną przez każdego użytkownika w opcjach konta. Niezalogowani użytkownicy będą mieli wyświetlone godziny spotkań na podstawie geolokalizacji adresu IP, jednakże zaleca się zalogowanie i ustawienie prawidłowej strefy czasowej w ustawieniach konta. Wszystkie spotkania ustalane są z wykorzystaniem aktualnie obowiązującej strefy czasowej w Polsce.

2.13 Data turnieju

Łącznie, turniej składa się z 8 turniejów kwalifikacyjnych oraz jednego finału.

2.13.1 Kwalifikacje 

(wszystkie poniżej podane daty dotyczą bieżącego, 2020 roku)
I runda - sobota, 26 września
II runda - sobota, 3 października
III runda - sobota, 10 października
IV runda - sobota, 17 października
V runda - sobota, 24 października
VI runda - sobota, 31 października
VII runda - czwartek, 5 listopada
VIII runda - sobota, 14 listopada

2.13.2 Finał

Finał Red Bull Flick odbędzie się podczas finału ESL Mistrzostwa Polski Jesień 2020, sobota–niedziela, 21–22 listopada br.

2.14 Pula nagród

Pula nagród w turnieju Red Bull Flick wynosi dokładnie 10 000 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100), z czego całość przypada na Finały oraz zostały przewidziane dodatkowe nagrody rzeczowe.
Nagrody pieniężne będą podlegały opodatkowaniu (zgodnie z polskim prawem podatkowym), które pokrywa organizator.

2.14.1 Dystrybucja puli nagród w kwalifikacjach

Pierwsze miejsce: Awans do finałów

2.14.2 Dystrybucja puli nagród w finale

Pierwsze miejsce: 10 000 zł
Od drugiego do ósmego miejsca: nagrody rzeczowe

2.14.3 Nagroda pieniężna

Po zakończeniu turnieju organizator skontaktuje się ze zwycięską drużyną w celu omówienia transferu nagród pieniężnych. Wszystkie nagrody pieniężne zostaną wypłacone w ciągu 60 dni. Jeśli drużyna lub gracz nie otrzyma odpowiednich informacji o płatności, nagroda pieniężna zostanie wypłacona dopiero po upływie rozsądnego czasu od jej skorygowania.

 

3 Zasady turnieju

3.1 Struktura turnieju

Turniej jest podzielony na dwa etapy: kwalifikacje, które mają miejsce na stronie ESL Play oraz finał, rozgrywany podczas finału ESL Mistrzostwa Polski Jesień 2020.
Każdy turniej kwalifikacyjny jest w formacie pojedynczej eliminacji (z ang. Single-Elimination) co oznacza, że w przypadku jednej porażki drużyna odpada z danego turnieju kwalifikacyjnego.
Z każdego turnieju kwalifikacyjnego do finałów dostaje się tylko jedna, zwycięska drużyna. Dla 8 turniejów kwalifikacyjnych daje nam to 8 zakwalifikowanych drużyn do finałów (łącznie 16 uczestników w 8 drużynach dwuosobowych).

3.1.1 Format

Mecze rozgrywane są w formacie 2 na 2 (2v2) - “Hold the Flag Spot” - samodzielnie opracowany model przez Red Bull HQ.
Każdy mecz w serii BoX (gdzie X oznacza maksymalną ilość gier potrzebnych do wyłonienia zwycięzcy w danym meczu) w turnieju Red Bull Flick (zarówno w kwalifikacjach jak i w finale) składa się z 3 rund. Pierwsza drużyna, która wygra łącznie 2 rundy wygrywa dany mecz. Szczegółowe warunki do wygrania rundy są opisane w punkcie 3.4.2.
Mecze rozgrywane są w formatach:

 • Do pierwszej wygranej (z ang. Best-of-one, zwany dalej “Bo1”), gdzie rozgrywany jest jeden mecz, trwający nie dłużej niż 15 minut.
 • Do dwóch wygranych (z ang. Best-of-three, zwany dalej “Bo3”), w którym łącznie trzy mecze mogą się pojawić i nie powinny zająć łącznie dłużej niż 45 minut.
 • Do trzech wygranych (z ang. Best-of-give, zwany dalej “Bo5”), w którym przewidziano maksymalnie pięć meczów o łącznej długości do 75 minut.

W przypadku meczów w formacie innym niż Bo1 (tj. mecze w formacie Bo3 oraz Bo5) mapy do danego meczu będą wybierane za pomocą veto (patrz punkt 3.4.3).

3.1.1.1 Kwalifikacje

 • Wszystkie rundy i ich mecze aż do ćwierćfinałów rozgrywane są w formacie Bo1.
  • do ćwierćfinałów, na każdą rundę przewidziano dokładnie 30 minut
 • Wszystkie mecze w ćwierćfinale będą grane w formacie Bo3.
  • na cały ćwierćfinał przeznaczono 60 minut
 • Mecz finałowy turnieju kwalifikacyjnego będzie w formacie Bo5.
  • runda finałowa ma długość 90 minut

3.2 Terminarz

Terminarz turniejów kwalifikacyjnych jest dostępny na stronie ESL Play.

3.3 Gotowość do gry

Każdy gracz musi być dostępny i gotowy do turnieju na pół godziny przed planowanym harmonogramem, aby sprawdzić i skorygować ewentualne błędy lub problemy. Dokładne godziny podane są w Terminarzu, patrz punkt 3.2.

3.3.1 Check-in

Na pół godziny przed planowanym rozpoczęciem turnieju kwalifikacyjnego należy potwierdzić swoją gotowość do gry na stronie turnieju na stronie ESL Play.

3.4 Mapy

Przed rozpoczęciem gry w turnieju należy się upewnić, że zainstalowano wszystkie potrzebne mapy i działają poprawnie.
Dodatkowo, przed potwierdzeniem gotowości na serwerze i rozpoczęciem meczu, obie drużyny są zobowiązane do sprawdzenia, czy mapa została poprawnie załadowana. W przypadku zauważenia jakichkolwiek nieprawidłowości zaleca się natychmiastowe powiadomienie administracji turnieju.
Na wyłączne potrzeby turnieju firma Red Bull stworzyła 5 wyjątkowych map, na których będą rozgrywane wszystkie mecze.

3.4.1 Pula map

 • Mapa 1: Red Bull Flick [Castle]
 • Mapa 2: Red Bull Flick [Garden]
 • Mapa 3: Red Bull Flick [Speedway]
 • Mapa 4: Red Bull Flick [Matrix]
 • Mapa 5: Red Bull Flick [Himalaya]

3.4.2 Cele mapy

Każda mapa składa się z 3 rund. Aby wygrać daną mapę należy wygrać łącznie 2 rundy.
W celu wygrania jednej rundy jedna z drużyn musi przejąć i utrzymać obszar flagi przez 60 sekund lub mieć mniej czasu niż drużyna przeciwnika po zakończeniu rundy.

Timer rundy przestaje tykać, gdy przynajmniej jeden gracz stoi na obszarze flagi.
Obszar flagi jest oznaczony przez specjalne znaczniki/linie narysowane na ziemi - drewniany krzyż i niebieskie kontury logo pod flagą.
Zabójstwa nie są warunkiem wygranej i są tylko drugorzędne.

3.4.3 Szczegółowy opis map

Każda mapa posiada unikalne ustawienia i kilka unikalnych mechaniki gry. Mapy różnią się od siebie w znacznym stopniu.
Wszystkie mapy są w trybie gry Deathmatch, co oznacza, że czas odrodzenia wynosi 0 sekund. Każdy gracz po odrodzeniu dostaje automatycznie Kamizelkę wraz z hełmem.
Strony CT i T są oznaczone niebieskim oraz czerwonym kolorem.
Granaty są oznaczone na ziemii, ich czas odnowienia wynosi 20 sekund.

3.4.3.1 Mapa 1: Red Bull Flick [Castle]

Link do Warsztatu Steam: https://steamcommunity.com/sharedfiles/filedetails/?id=1898840487

 • Różne kąty celowania i szeroki wachlarz broni do wyboru
 • Obszar flagi jest zarówno trudny do przejęcia, jak i do utrzymania
 • Bronie krótko- i długodystansowe

Motyw: zamek z elementami placu budowy

Dodatki: brak
Geometria: symetria punktowa
Bronie: AK-47, M4A4, M4A1-S, SG 553, XM1014, SSG 08
Granaty: wszystkie

3.4.3.2 Mapa 2: Red Bull Flick [Garden]

Link do Warsztatu Steam: https://steamcommunity.com/sharedfiles/filedetails/?id=2000032830

 • Jumppady sprawiają, że rozgrywka nabiera szybkości i intensywności
 • Mechanika Jumppadów jest inspirowana Quake 3 Arena
 • Zabójstwa w powietrzu i tzw. flickshoty mogą się często zdarzać

Motyw: pływająca w chmurach wyspa z cesarskim projektem ogrodu

Dodatki: tzw. Jumppady

Geometria: symetria punktowa

Bronie: AK-47, M4A4, M4A1-S, SG 553, AWP

Granaty: wszystkie

3.4.3.3 Mapa 3: Red Bull Flick [Speedway]

Link do Warsztatu Steam: https://steamcommunity.com/sharedfiles/filedetails/?id=1963907784

 • Surfing to specjalna mechanika poruszania się w CS:GO, gdzie gracze używają ramp do ślizgania i nabierania prędkości
 • Mapa również może być grana bez elementu surfowania - nie jest to duża przeszkoda, jeżeli ktoś nie potrafi surfować

Motyw: pływająca wyspa piaskowa na oceanie

Dodatki: tzw. Surfing
Geometria: odbicie lustrzane w jednej osi
Bronie: AK-47, M4A4, M4A1-S, SG 553, SSG 08, AWP
Granaty: wszystkie

3.4.4.3 Mapa 4: Red Bull Flick [Matrix]

Link do Warsztatu Steam: https://steamcommunity.com/sharedfiles/filedetails/?id=2043781757

 • Inny wygląd i wrażenia podkreślają unikalny aspekt Matrixu wraz ze swoimi portalami
 • Wejdź do portalu i teleportuj się na inny, strategiczny punkt mapy

Motyw: Kosmos z neonami oświetlającymi tekstury

Dodatki: portale
Geometria: symetria punktowa
Bronie: AK-47, M4A4, M4A1-S, SG 553, SSG 08, AWP
Granaty: wszystkie

3.4.3.5 Mapa 5: Red Bull Flick [Himalaya]

Link do Warsztatu Steam: https://steamcommunity.com/sharedfiles/filedetails/?id=2053280890

 • Pistolety odgrywają istotną rolę w CS:GO i ta mapa idealnie to pokazuje
 • Mała, ale bardzo złożona i zrównoważona mapa
 • Użycie granatów i praca zespołowa będą czynić cuda na tej mapie

Motyw: Szklarnia w śnieżystym obszarze górskim

Dodatki: tylko pistolety
Geometria: niesymetryczna, ale zrównoważona (strony drużyn są wybierane losowo)
Bronie: wszystkie pistolety, Nova
Granaty: wszystkie

3.4.4 Wybór mapy (Map veto)

W każdym formacie meczów (Bo1, Bo3 i Bo5) mapy są wybierane w inny sposób.

3.4.4.1 Mecze Bo1

Mapa w meczach w formacie Bo1 wybierana jest za pomocą tzw. Map veto na stronie ESL Play.

Map veto odbywa się na zasadzie:

 • Losowa drużyna (drużyna 1) zostaje wybrana i odrzuca jedną mapę.
 • Drużyna przeciwna (drużyna 2) odrzuca drugą mapę.
 • Drużyna 1 odrzuca trzecią mapę.
 • Drużyna 2 odrzuca czwartą mapę.
 • Ostatnia mapa, która została, jest jedyną rozgrywaną mapą decydującą.

3.4.4.2 Mecze Bo3

W meczach w formacie Bo3 wybierane są 3 mapy również za pomocą Map veto na stronie ESL Play.

Map veto odbywa się na zasadzie:

 • Losowa drużyna (drużyna 1) zostaje wybrana i odrzuca jedną mapę.
 • Drużyna przeciwna (drużyna 2) odrzuca jedną mapę.
 • Drużyna 1 wybiera pierwszą mapę, która będzie grana.
 • Drużyna 2 wybiera drugą mapę, która będzie grana.
 • Ostatnia mapa, która została, jest mapą decydującą, która wyłoni zwycięzcę w przypadku remisowego wyniku obu drużyn.

3.4.4.3 Mecze Bo5

W meczach w formacie Bo5 zostaną rozegrane wszystkie 5 dostępnych map (jeśli będzie to potrzebne).

W tym przypadku, Map veto wygląda następująco:

 • Losowa drużyna (drużyna 1) zostaje wybrana i wybiera pierwszą mapę do gry.
 • Drużyna przeciwna (drużyna 2) wybiera drugą mapę do gry.
 • Drużyna 1 wybiera trzecią mapę do gry.
 • Drużyna 2 wybiera czwartą mapę do gry.
 • Ostatnia mapa piąta, która została, jest mapą decydującą, która wyłoni zwycięzcę w przypadku remisowego wyniku obu drużyn.

 

3.5 Szczegółowe zasady gry

3.5.1 Wersja gry

W turnieju zostanie użyta najnowsza publiczna wersja gry dostępna do pobrania. Przed rozpoczęciem turnieju, upewnij się, że wszystkie dostępne aktualizacje gry zostały zainstalowane i że sama gra działa.

3.5.2 Programy

Używanie jakichkolwiek programów, wyłączając ESL Wire Anticheat, w trakcie trwania turnieju jest surowo zabronione i będzie skutkowało dyskwalifikacją.

3.5.2.1 ESL Wire Anticheat

Każdy gracz biorący udział w turnieju musi mieć zainstalowany i uruchomiony program ESL Wire Anticheat w trakcie trwania całego meczu, jeśli mecz odbywa się na serwerach ESL na stronie ESL Play.
Jeśli gracz nie może używać ESL Wire Anticheat, wówczas nie może wziąć udziału w meczu.
Celowe lub przypadkowe wyłączenie programu ESL Wire Anticheat w trakcie trwania meczu będzie skutkować dyskwalifikacją danej drużyny z turnieju, bez możliwości ubiegania się i ponowne dołączenie.
Każdy uczestnik zobowiązany jest do upewnienia się przed rozpoczęciem turnieju i meczu, że program ESL Wire Anticheat działa i będzie działać poprawnie.
Wszelkie informacje o programie ESL Wire Anticheat oraz możliwość jego pobrania znajdują się na stronie: https://play.eslgaming.com/anticheat.

3.5.3 Pseudonim

W turnieju pseudonimy na serwerze CS:GO będą automatycznie ustawiane i wymuszane na taki jaki jest na profilu ESL Play.

3.5.4 Nazwy przedmiotów

Nazwy wszystkich przedmiotów podczas gry nie mogą być obraźliwe ani wulgarne.

3.5.5 Zmiana zawodnika

Zmiana gracza po rozpoczęciu turnieju nie jest możliwa.

3.5.6 Ustawienia gracza

3.5.6.1 Konfiguracja & parametry startowe

Zabronione jest używanie następujących komend:

 • mat_hdr_enabled

Zabronione jest używanie następujących parametrów startowych:

 • +mat_hdr_enabled
 • +mat_hdr_level

Inne komendy, polecenia, parametry startowe czy ustawienia są dowolne i mogą być zmieniane tak długo, dopóki nie dają przewagi w grze.

3.5.6.2 Niedozwolone skrypty

Zabronione jest używanie następujących skryptów:

 • tzw. “Stop shoot scripts” (“Use or AWP scripts”)
 • tzw. “Center view scripts”
 • tzw. “Turn scripts” (“180° or similar”)
 • brak recoil
 • skrypty do automatycznego strzelania seriami
 • tzw. “Rate changers” (“Lag scripts”)
 • tzw. “FPS scripts”
 • tzw. “Anti-flash” lub “snd_* bindings”
 • skrypty na automatyczne skakanie, tzw. “Bunnyhop scripts”
 • skrypty na zatrzymanie dźwięków, tzw. “Stop sound scripts”

Wszystkie inne skrypty, oprócz tych, które odpowiadają za automatyczne kupowanie broni, granatów lub elementów ekwipunku, nagrywania dem oraz skryptów na skok/rzucanie granatów (tzw. “jumpthrow”) są surowo zabronione.
Jeśli nie jesteś pewien, czy dany skrypt jest dozwolony czy nie skontaktuj się z administratorem turnieju przed rozpoczęciem turnieju i swojego meczu.

3.5.6.3 A3D

Używanie A3D (2.0) lub narzędzi bądź sterowników, które w rezultacie prowadzi do podobnego efektu jak A3D (2.0) jest surowo zabronione i będzie traktowane jako oszustwo.

3.5.6.4 Sterowniki karty graficznej

Zmienianie grafiki gry lub tekstur za pomocą sterowników karty graficznej, innych narzędzi do konfiguracji grafiki lub programów działających w podobny sposób jest zabronione.
Co więcej, zabronione jest używanie wszystkich nakładek (tzw. “overlays”), które w trakcie gry pokazują wskaźnik wykorzystania systemu (np. Nvidia SLI display, Rivatuner Overlay).

3.5.6.5 Głębia koloru

Każdy gracz musi ustawić najwyższą głębię kolorów (32 bit) w opcjach Wideo. Jeśli gracz używa trybu gry „w oknie”, musi także ustawić 32bit w opcjach systemu.

3.5.6.6 Podmienione pliki

Poza skórkami programu Steam żadne inne podmienione pliki nie są dozwolone. Każda podmiana modeli, celownika, HUD, tabeli z wynikiem lub innych podobnych plików jest zabroniona.

3.5.6.7 Modele postaci

Dozwolone jest używanie tylko i wyłącznie podstawowych modeli postaci po obu stronach (CT oraz T) podczas rozgrywania spotkań. Użycie innych modeli może skutkować dyskwalifikacją z turnieju.

3.5.7 Ustawienia serwera

Wszystkie serwery używane na potrzeby turnieju Red Bull Flick są odpowiednio skonfigurowane i dostosowane do gry.
Nakazuje się, aby przed rozpoczęciem każdego meczu, obie drużyny sprawdziły poprawność ustawień serwera. W przypadku wykrycia jakichkolwiek nieprawidłowości na serwerze zaleca się natychmiastowe powiadomienie administracji turnieju w celu naprawieniu błędu.
Jeżeli obie drużyny potwierdzą swoją gotowość do gry na serwerze i mecz się rozpocznie, oznacza to akceptację warunków gry od obu stron i nie będzie możliwości powtórzenia meczu ani zmiany serwera na inny.
Na wszystkich serwerach ESL włączone są następujące funkcje:

 • Valve Anti-Cheat System (VAC)
 • parametr sv_pure 1

3.5.7.1 Pluginy

Tylko pluginy odpowiedzialne za integrację ze stroną ESL Play są zainstalowane na serwerze.

3.5.8 Używanie błędów gry

Zabronione jest używanie następujących błędów gry:

 • przechodzenie lub widzenie przez tekstury mapy, tj. ściany, podłogi, sufity, dachy
 • chodzenie po niewidzialnych teksturach mapy, tzw. “chodzenie po niebie” czy “pływanie po mapie”
 • rzucanie granatów i innych elementów ekwipunku poza tekstury mapy
 • chodzenie po miejscach, gdzie krawędzie są niewidoczne, tzw. “pixel walking”

Podsadzanie drugiego członka drużyny jest legalne chyba, że dana podsadzka umożliwia jednemu z graczy niesprawiedliwą przewagę, tj. możliwość patrzenia przez tekstury mapy.

3.6 Trener

Funkcja trenera w turnieju jest wyłączona (zarówno w turniejach kwalifikacyjnych jak i w finale).

3.7 Dogrywki

System dogrywek jest wyłączony.

 

4 Postanowienia końcowe

4.1 Informacja o prawach autorskich

Wszelkie treści pojawiające się w tym dokumencie są własnością ESL Gaming Polska Sp. z o.o. i są wykorzystywane za zgodą właściciela. Nieautoryzowane rozpowszechnianie, powielanie, zmienianie lub inne wykorzystywanie materiałów zawartych w niniejszym dokumencie, w tym między innymi obrazów, rysunków, tekstów, podobieństw lub zdjęć znaków towarowych, może stanowić naruszenie praw autorskich i znaków towarowych oraz może być ścigane na mocy prawa karnego i/lub cywilnego.

Żadna część treści niniejszego dokumentu nie może być reprodukowana w jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek sposób, ani przechowywana w bazie danych lub systemie wyszukiwania, za wyjątkiem użytku osobistego, bez pisemnej zgody ESL Gaming Polska Sp. z o.o. i jej właściciela.

4.2 Administrator danych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy, że administratorem danych jest ESL Gaming Polska Sp. z o.o jako organizatorzy projektu na zlecenie Red Bull Sp. z o.o.

 

Powodzenia!

System rules

1. ESL Cups

1.1. Concept

The ESL cups are intended to resolve the best players during a single tournament bracket. They can be either single or double elimination. This means you might be able to continue even if you have one loss during a previous round. You can read more from our tournament guide.

1.2. No show

If your opponent does not show up after 10 minutes, you must enter the result as your opponent did not appear in time. Do not enter a default win for yourself.

General rules

1. Global Rules

1.1. General

The league administration has the right to decide outside or even against the rulebook in special cases to guarantee fairplay.

1.2. Code of Conduct

Every participant has to behave with respect towards the representatives of the ESL, press, viewers, partners and other players. The participants are requested to represent esports, the ESL, and their Sponsors honorably. This applies to behavior in-game and also in chats, messengers, comments and other media. We expect players to conduct themselves according to the following values:

 • Compassion: treat others as you would be treated.
 • Integrity: be honest, be committed, play fair.
 • Respect: show respect all other humans, including teammates, competitors, and event staff.
 • Courage: be courageous in competition and in standing up for what is right.

Participants must not engage in harassment or hate speech in any form. This includes, but is not limited to:

 • Hate speech, offensive behavior, or verbal abuse related to sex, gender identity and expression, sexual orientation, race, ethnicity, disability, physical appearance, body size, age, or religion.
 • Stalking or intimidation (physically or online).
 • Spamming, raiding, hijacking, or inciting disruption of streams or social media.
 • Posting or threatening to post other people’s personally identifying information (“doxing”).
 • Unwelcome sexual attention. This includes, unwelcome sexualized comments, jokes, and sexual advances.
 • Advocating for, or encouraging, any of the above behavior.

Please refer to the AnyKey Keystone Code to learn more about good sporting behavior. Refer to the ESIC Code of Conduct for detailed conduct rules and penalties

Violation of this Code of Conduct will result in penalty points. In the case of repeat or extreme violations, penalties may include disqualification, or banning from future ESL events.

1.2.1. Insults and offensive behaviour

All insults that happen during an ESL-Match or on the ESL platform, may be punished. This includes but is not limited to ingame chat of the corresponding game, guestbooks, forums, Match- or News-Comments, ESL Messages, Match-Chat, game IDs. Insults that happen on external messengers are not taken into account.

Penalties are no longer limited to Penalty Points and barrages, but may also contain the following depending on the incident, location and frequency of the insult:

 • Penalty Points & barrages are given for incidents within ESL-Matches
 • Insults or inappropriate behaviour within Comments or other options for contacting a player, will result in a Forum- & Comment ban

Severe incidents including, but not limited to the following points, may be punished in other ways:

 • Extremist statements
 • Threat of violence
 • Sexual harassment
 • Stalking
 • severe insults
 • pornographic linkings

The right to appeal is only with the injured.

1.2.2. Spamming

The excessive posting of futile, annoying or offensive contributions within the ESL is considered as spamming. Spamming on the website (forums, match comments, player comments, support- and protest pages, etc) is penalized as follows:

 • Written warning for the first offence
 • 1 penalty point + 1 week comment ban for the second spamming incident.
 • 2 penalty points + 2 week comment ban for the third spamming incident.
 • 3 penalty points + 3 week comment ban for the fourth and any further spamming incidents.

The decisive factor therefore is the amount of active penalties for spamming.

1.3. Matches, competitions, meetings

In all competitions there should be a fair playing field for all players.

Every encounter, whether a ladder match or other competition must be played according to the rules until it is complete and the result on the ESL page entered, or at events the result sheet is completed. Any encounter that did not take place, should be deleted. Matches will be opened only by admins to delete exceptions. Matches that did not take place will be considered fake matches and will be punished.

It is not allowed for participants to bet on matches in their own competition. Betting against yourself (in team leagues: against your own team) will get you (in team leagues: your team) disqualified and the betting player(s) banned.

Players and teams that are already qualified for or participating in an event (e.g. Pro League or any offline event) or the later stages of a tournament (e.g. Open/Challenger League) are not allowed to participate in any of its ongoing or upcoming qualifiers. In the case of a player or team breaching this rule, they will be disqualified from the current qualifier and may face further punishment, up to and including disqualification from the event.

1.4. Game / client

In general, all programs which are not part of the original game, including custom-data and modifications, are not allowed in any ESL game. All external voice programs are allowed (e.g. Teamspeak, Ventrilo etc.). Scripts and changes to the game's configuration are allowed, unless they are partly or completely forbidden by the league specific rules. Programs that provide an advantage during game play (e.g. drivers that allow the removing of walls) are forbidden. Any programs that change the game itself are forbidden.

1.5. Game Coverage

The ESL reserves exclusive right to the coverage of ESL matches. This includes all forms of transmission, including IRC Bots, Shoutcast-streams, HLTV and ESL-TV Broadcasts. The ESL can assign the coverage rights of a match or of several matches to a third party or to the actual players themselves. In this case, terms and conditions would have to be arranged with the ESL management before the match.

In general, the ESL will contact any player or team if they wish to broadcast one of their matches. If no contact is made, individual players are allowed to arrange their own broadcasts. Should the game take place on a server that ESL administrators have no direct access to, it must be made sure that enough slots are available for the according clients.

1.6. Internal Texts

All texts written in either protest or support tickets, or written by the administrators to members of a certain league or tournament, cannot be published without the permission of the ESL.

1.7. Language

The official language of this national section is English. All players should be able to communicate in English and to do so.

2. Fraud/deception

ESL is a member of ESIC, the Esports Integrity Commission. The Esports Integrity Commission is a not for profit members’ association established in 2015 by key esports stakeholders to deal with issues of common interest – in particular the threat that match manipulation and betting fraud and other integrity challenges pose to esports.

Membership of ESIC centres around key Principles that the members have agreed and they have also agreed to be bound by a Code of Ethics to govern their behaviour amongst themselves. ESIC is a historic Commission of businesses that are usually in competition with each other, but recognise that they are all threatened by attacks on the integrity of esports.

2.1. Deception

The attempt to deceive admins or other players with wrong or fake statements, information or data will not be tolerated.

2.2. Other unauthorized offences

Including but not limited to the abusing of bugs in the website.

These penalties are at the discretion of the responsible admin and are penalized according to severity.

2.3. Cheating

All forms of cheating in ESL matches are forbidden and will be penalized by the ESL. Players found cheating outside of the ESL may be barraged on the ESL depending on the evidence available. Note, we do not accept publicly submitted demo or screenshot evidence in these cases. Should it become known to the ESL administrators that any form of cheating was used to the advantage of a player or a team during an ESL match, the ESL reserves the right to punish them to the full extent of the rules available. By breaking any rule a player risks being barred or completely excluded from a specific league or from all leagues. This also includes their team.

The use of programs (or "hacks") or other methods to circumvent, modify or in any way manipulate ESL Anticheat is forbidden. Any use of such programs or methods will be punished as cheating. Even testing of such programs or methods in a match not happening within the ESL will be punished.

2.3.1. Distribution of cheats

Contributing to the distribution of cheats in any way is not allowed on ESL. This includes but is not limited to referring to the name, website or logo of cheats anywhere on ESL, such as player profiles, team profiles, forums, comments, guest book entries, etc.

Violating this rule will be punished from a warning up to exclusion from ESL.

2.3.2. Cheating Sanctions

Disqualification from the tournament, results voided, forfeiture of prize money, ban between 2 years and lifetime depending on age and level of player and nature/size of tournament and how the player cheated. Cheating at a professional level (i.e. where qualification for a professional event is at stake) should normally result in a 5 year ban, but, in aggravating circumstances, can result in a lifetime ban.

2.3.3. Rehabilitation

Nevertheless first offenders willing to intensively deal with their situation can get a second chance. More information about the cheater rehabilitation can be found here.

2.4. Match-Fixing/betting fraud

Engaging in any action that improperly influences the outcome of a game or match by any means.

2.4.1. Match-Fixing Sanctions

Results voided, 5 year ban unless significant mitigating factors in line with the ESIC Anti-Corruption Code or, in the presence of aggravating circumstances, a longer ban, forfeiture of prize money and monetary fine (if discovered before the end of a tournament, disqualification).

2.5. Doping

Any kind of doping is forbidden.

2.5.1. Prescribed medication

If players have an active prescription for a substance on the WADA list, they have to send proof to the tournament administration before the first day of the tournament (deadline in local time). They may still be subject to a doping test, but a positive result for the prescribed substance will be disregarded.

2.5.2. Doping Sanctions

Mild cases of doping will be punished with a warning and possibly minor penalty points for the participant. Severe cases (i.e. use of drugs containing performance enhancing substances, like Adderall) will be punished as follows: Results voided, ban of between 1 and 2 years, forfeiture of prize money (if discovered before the end of a tournament, disqualification).

2.6. Competition manipulation and bribery

Bribing or attempting to bribe a referee or organizer or trying to manipulate the competition.

2.6.1. Competition manipulation and bribery Sanctions

Results voided, ban of between 1 and 2 years, forfeiture of prize money and monetary fine (if discovered before the end of a tournament, disqualification)

2.7. Second and subsequent offences

For second and subsequent offences, participants should expect far harsher sanctions and in all likelihood a lifetime ban from esports.

3. Accounts

3.1. Player

An ESL Account can only be created if the user is at least six years old. When registering, each player must provide an up-to-date and correct email address and it is the player’s responsibility to keep this up-to-date. To play in a ladder, a method of contact must be available and visible to all users in your player profile.

Also, the permanent residence must be chosen according to the country he/she is currently living in. Should the country differ from his/her nationality, the player can add an additional flag in the settings.

3.1.1. Multiaccounts

Each player in the ESL must only have one account! If a player can not access his account and then creates a new one, then he/she must write a support ticket explaining in detail the reason for not being able to access the account.

3.1.2. Nicknames, Team Names and URL Aliases

We reserve the right to edit Nicknames and/or URL aliases, if they fail to comply with the following requirements.

Nicknames/aliases are forbidden if they:

 • are protected by third-party rights and the user has no written permission
 • resemble or if they are identical to a brand or trademark, no matter whether it has been

registered or not

 • resemble or if they are identical to a real person other than themselves
 • use names of ESL Gaming products
 • resemble or if they are identical to the names of ESL Gaming employees
 • are nonsense

In addition to the above, any nicknames/team names/aliases that are purely commercial (e.g. product names), defamatory, pejorative, offensive, vulgar, obscene, anti-Semitic, inciting hatred, or offending against good manners are forbidden. Using alternative spelling, gibberish or wrong spelling in order to avoid the requirements mentioned above is illegal. We reserve the right to extend, change, exchange or delete these rules if necessary.

3.1.3. Photo

It would be nice if a player's photo clearly shows the face of the player, for adding anything else (graphics, other people, other parts of body, etc.) please use the logo function. For anything else please use the gallery. Photos with weapons are not allowed!

3.1.4. Country

A player's country must be set to their country of residence. Deliberately faking the country of residence is punishable.

If a player's country of residence is changed in order to avoid any country restrictions or if the player is trying to fake or abuse they will be punished with 2 penalty points. If the player does so and plays in a team match, the team will get 3 penalty points and the match is deleted.

3.1.5. Nationality

A player's nationality must be set to their nationality that is proven by a current passport. Deliberately faking nationality is punishable.

3.1.6. Account sharing

Each ESL account is strictly personal and cannot be shared with other ESL users and / or other players that don't have an ESL account. Failure to comply with this rule will result in a ban of up to 6 months.

The original registrant must always be the final user of the account, which cannot be lent or transferred in any case. This will be considered as account sharing or multi account and pursued according to the ESL rules.

3.2. Teams

A team's name does not have to be unique, but the ESL reserves the right to refuse clans with the same or similar names as a well-known clan (e.g. If you named your team “Schroet Kommando" or “Schroet Commando” etc, that would not be allowed).

Names which are restricted by law will not be accepted and will be deleted and punished with penalty points if found. Also, names which go against all forms of etiquette and good manners will not be accepted.

If a team deletes its account because of a certain amount of active penalty points and registers a new account, the penalty points will be transferred to the new account if the team rejoins the same ladder. Furthermore 1 additional penalty will be added for the attempted deception.

The logo must represent the team and have some reference to the team's name or to the team's short handle. Copyrighted logos, or logos which go against etiquette and good manors will not be accepted.

3.2.1. Changing team names

A team can change its name at any time. This also applies when a team is restructured.

Changing a team's name in order to fool other teams is forbidden. Extremely long names, or consistent changing of team names is prohibited and can be punished with penalty points.

3.2.2. Team nationality

In general, during matches of ESL national sections, at all times in-game a team must have more than 50% of its players that are residing in or have the nationality of the country or countries that the national section represents.

3.2.3. Players in team

A player may only play for one team in a tournament or league. Participants in an EPS may not also play in the EAS underneath it.

In tournaments or leagues that require Premium or Trusted then only players with this status are eligible to play. In general players that are marked inactive or honorary on a team page are not eligible to play.

If a homepage is required for a tournament or league then a every player that is on the team account must also be on the homepage.

3.2.4. Sponsors/partnerships

The ESL administration reserves the right to prohibit or remove teams with sponsors or partners that are solely or widely known for pornographic, drug use or other adult/mature themes and products from partaking in ESL Play events at any time.

4. Penalty points

If a player or team disregards or violates one or more of the rules of the league, this can have various consequences depending on the severity of the offence.

As a rule, the penalty points are deleted after a certain period of time. There are different clearance periods depending on the amount of points:

 • 1-2 penalty points: 2 months
 • 3-6 penalty points: 3 months
 • 7 penalty points: 6 months
 • 12 penalty points: 2 years

In addition to penalty points, players and teams may be barred (also known as frozen, locked and barraged) if they have accumulated a certain amount of penalty points:

 • After obtaining 4 penalty points: 1 week barrage
 • After obtaining 8 penalty points: 2 weeks barrage
 • After obtaining 10 penalty points: 1 month barrage

Barred players and teams must finish playing their open matches. They cannot challenge nor be challenged. Barred players may not take part in team matches with exception of 2on2 teams.

Penalties (penalty points/barrages/bans) given on ESL subplatforms (e.g. ESL Europe, ESL America) are valid on all ESL subplatforms.

5. Participation in prize tournaments & pro qualifiers

Unless otherwise explicitly permitted, it is not allowed for employees of Turtle Entertainment, its subsidiaries or partners, volunteer or contractor staff or employees that are in some way connected to a respective tournament including sponsors, publishers or game developers, to participate in prize winning tournaments, qualification for prize winning tournaments or pro qualifiers.

Prize winning means any tournaments with physical (e.g. hardware) or money prizes. Those prizes will be offered under the raffle conditions, which regulates claiming and receiving prizes. Tournaments with only virtual ESL awards, such as ESL Premium or awards are exempt.

If in doubt, please contact support.

6. Penalty Point Catalogue

In general, a player and the team can receive up to 6 penalty points per match, unless a single violation has a higher punishment. A team is only punished once per violation, regardless of how many players. Where a player or team receives penalty points for multiple violations, the penalty points are added together.

Rule violation Number of penalty points
General
No show Team: 3; Player: 2
Reject compulsory challenge Normal: 1
Intense (top 10): 2
Abort match Player / Team: 2
Use of ineligible player
Inactive barrage Player / Team: 3
Barraged Player / Team: 6
Unregistered player Player / Team: 3
Missing Premium (where required) Player / Team: 3
Missing Trusted (where required) Player / Team: 3
Ringer/Faker Player / Team: 6
Playing with wrong gameaccount Player / Team: 3
Playing without a registered gameaccount Player / Team: 3
Unsportsmanlike behaviour
Multiple/Fake accounts Warning / 1-4 penalty points
Deception Player / Team: 1 - 4
Fake result Player / Team: 4
Fake match media Player / Team: 6
Fake match Player / Team: 6
Cheating Player: 12 / Team: 6
* In cup and league matches default wins are given instead of a match deletion and penalty points.

Matches get only deleted if the team/player violating the rules won the match.

Copyright