Results & Upcoming
Playday 1
Friday, 24/07/09 14:00h  MaCk  TGAC_DaNe Info 2:1
Friday, 24/07/09 14:00h  2217351  3685796 Info 0:0
Friday, 24/07/09 14:00h  Python  4164721 Info 0:2
Friday, 24/07/09 14:00h  3159847  MD Info 2:1
Friday, 24/07/09 14:00h  naOs  Wicki Info 2:0
Friday, 24/07/09 14:00h  2132907  3481005 Info 0:2
Friday, 24/07/09 14:00h  3487557  2608697 Info 1:2
Friday, 24/07/09 14:00h  3840588  2053502 Info 2:0
Friday, 24/07/09 14:00h  3597770  Tom Info 0:2
Friday, 24/07/09 14:00h  4257052  4243760 Info 2:0
Friday, 24/07/09 14:00h  1949533  Xymii Info 2:0
Friday, 24/07/09 14:00h  3093546  3931618 Info 2:0
Friday, 24/07/09 14:00h  MucK  2518018 Info 2:0
Friday, 24/07/09 14:00h  3317989  olooz Info 1:2
Friday, 24/07/09 14:00h  Endless  1991161 Info 0:2
Friday, 24/07/09 14:00h  2216800  3938530 Info 0:2
Friday, 24/07/09 14:00h  932846  2596469 Info 2:1
Friday, 24/07/09 14:00h  Cloud  4168966 Info 1:2
Friday, 24/07/09 14:00h  FraNKzZ  4104265 Info 0:2
Friday, 24/07/09 14:00h  voo  Changer Info 2:0
Friday, 24/07/09 14:00h  1120040  abuse Info 2:0
Friday, 24/07/09 14:00h  935384  DoKy Info 1:2
Friday, 24/07/09 14:00h  3485740  2814012 Info 0:2
Friday, 24/07/09 14:00h  3742698  3925781 Info 0:2
Friday, 24/07/09 14:00h  4042688  1851172 Info 1:2
Friday, 24/07/09 14:00h  Italiener  3108224 Info 2:0
Friday, 24/07/09 14:00h  4203642  2239463 Info 0:2
Friday, 24/07/09 14:00h  1133165  2829653 Info 2:0
Saturday, 25/07/09 14:00h  YoGo  2388686 Info 2:0
Sunday, 26/07/09 12:00h  StuntS  FosKi Info 1:2
Wednesday, 29/07/09 15:00h  2802885  2511772 Info 0:2

Playday 2
Friday, 31/07/09 14:00h  3804644  Edoboii Info 0:0
Friday, 31/07/09 14:00h  Python  3658450 Info 0:1
Friday, 31/07/09 14:00h  GuessWho  MD Info 0:2
Friday, 31/07/09 14:00h  YoGo  3527619 Info 2:0
Friday, 31/07/09 14:00h  theWilQ  3108224 Info 2:0
Friday, 31/07/09 14:00h  TMM  2036557 Info 1:2
Friday, 31/07/09 14:00h  3317653  2518018 Info 2:0
Friday, 31/07/09 14:00h  Th0rN  abuse Info 0:2
Friday, 31/07/09 14:00h  FraNKzZ  MatsuYama Info 0:2
Friday, 31/07/09 14:00h  HypeR  2239463 Info 0:2
Friday, 31/07/09 14:00h  voo  Tom Info 0:2
Friday, 31/07/09 14:00h  4267161  2267274 Info 0:1
Friday, 31/07/09 14:00h  3597770  Changer Info 0:2
Friday, 31/07/09 14:00h  3949244  TGAC_DaNe Info 0:2
Friday, 31/07/09 14:00h  2977929  4243760 Info 2:0
Friday, 31/07/09 14:00h  3726070  2053502 Info 2:0
Friday, 31/07/09 14:00h  2217351  Sleeep Info 0:2
Friday, 31/07/09 14:00h  4264741  2814012 Info 1:2
Friday, 31/07/09 14:00h  Timme1991  4168966 Info 2:0
Friday, 31/07/09 14:00h  2562196  2805258 Info 0:2
Friday, 31/07/09 14:00h  3038247  685127 Info 2:0
Friday, 31/07/09 14:00h  2216800  ag3nt Info 0:2
Friday, 31/07/09 14:00h  ArminvB  DoKy Info 2:0
Friday, 31/07/09 14:00h  4265299  4247832 Info 2:1
Friday, 31/07/09 14:00h  2802885  3931618 Info 2:0
Friday, 31/07/09 14:00h  naOs  1823872 Info 1:2
Friday, 31/07/09 14:00h  3093546  2511772 Info 2:0
Friday, 31/07/09 14:00h  1765887  3481005 Info 2:1
Friday, 31/07/09 14:00h  2440497  1991161 Info 0:2
Friday, 31/07/09 14:00h  932846  2378409 Info 2:0
Friday, 31/07/09 14:00h  3742698  Cechi Info 0:2
Friday, 31/07/09 14:00h  4296275  3923499 Info 2:0
Friday, 31/07/09 14:00h  MIsTKy  olooz Info 2:0
Friday, 31/07/09 14:00h  StuntS  804941 Info 0:2

Playday 3
Friday, 07/08/09 14:00h  naOs  1495301 Info 0:2
Friday, 07/08/09 14:00h  3742698  3931618 Info 2:0
Friday, 07/08/09 14:00h  1782158  3481005 Info 0:0
Friday, 07/08/09 14:00h  3317989  3194653 Info 2:0
Friday, 07/08/09 14:00h  2802885  Cechi Info 1:1
Friday, 07/08/09 14:00h  TMM  1263939 Info 2:0
Friday, 07/08/09 14:00h  MIsTKy  1471219 Info 0:2
Friday, 07/08/09 14:00h  YoGo  4164721 Info 2:1
Friday, 07/08/09 14:00h  3159847  abuse Info 2:0
Friday, 07/08/09 14:00h  3840588  2312151 Info 0:2
Friday, 07/08/09 14:00h  gOLiATH  Xymii Info 1:2
Friday, 07/08/09 14:00h  932846  2829653 Info 2:0
Friday, 07/08/09 14:00h  FraNKzZ  3234995 Info 1:2
Friday, 07/08/09 14:00h  3804644  1851172 Info 2:1
Friday, 07/08/09 14:00h  Python  2388686 Info 0:2
Friday, 07/08/09 14:00h  4203642  2805258 Info 0:2
Friday, 07/08/09 14:00h  3469853  TGAC_DaNe Info 2:0
Friday, 07/08/09 14:00h  1120040  MD Info 2:0
Friday, 07/08/09 14:00h  EviLiS  4067089 Info 2:0
Friday, 07/08/09 14:00h  3487557  4243760 Info 2:0
Friday, 07/08/09 14:00h  3093546  3925781 Info 0:2
Friday, 07/08/09 14:00h  ArminvB  1991161 Info 0:2
Friday, 07/08/09 14:00h  1133165  2596469 Info 2:0
Friday, 07/08/09 14:00h  2440497  DoKy Info 0:2
Friday, 07/08/09 14:00h  3012415  3108224 Info 2:0
Friday, 07/08/09 14:00h  3614192  HjoernetanN Info 1:2
Friday, 07/08/09 15:00h  4257052  2608697 Info 0:2
Thursday, 13/08/09 14:00h  3509276  4168966 Info 2:0
Thursday, 20/08/09 11:00h  Tusk  3685796 Info 2:1

Playday 4
Friday, 14/08/09 14:00h  3093546  Cechi Info 0:0
Friday, 14/08/09 14:00h  3091671  TGAC_DaNe Info 1:2
Friday, 14/08/09 14:00h  FraNKzZ  1318196 Info 0:2
Friday, 14/08/09 14:00h  GuessWho  abuse Info 0:2
Friday, 14/08/09 14:00h  4042688  Edoboii Info 0:2
Friday, 14/08/09 14:00h  Python  3527619 Info 0:0
Friday, 14/08/09 14:00h  StuntS  1912316 Info 2:0
Friday, 14/08/09 14:00h  3038247  Acid_r4in Info 2:0
Friday, 14/08/09 14:00h  3614192  HVM Info 2:0
Friday, 14/08/09 14:00h  YoGo  3658450 Info 1:2
Friday, 14/08/09 14:00h  4265299  3923499 Info 1:0
Friday, 14/08/09 14:00h  3726070  2312151 Info 2:0
Friday, 14/08/09 14:00h  2802885  3925781 Info 2:0
Friday, 14/08/09 14:00h  2977929  2608697 Info 0:2
Friday, 14/08/09 14:00h  MIsTKy  3194653 Info 2:1
Friday, 14/08/09 14:00h  3317989  1471219 Info 0:2
Friday, 14/08/09 14:00h  2216800  3923883 Info 0:2
Friday, 14/08/09 14:00h  HypeR  2805258 Info 2:0
Friday, 14/08/09 14:00h  2562196  2239463 Info 0:2
Friday, 14/08/09 14:00h  naOs  3601892 Info 0:2
Friday, 14/08/09 14:00h  1133165  2378409 Info 2:0
Friday, 14/08/09 14:00h  4296275  4247832 Info 0:0
Friday, 14/08/09 14:00h  EviLiS  1831927 Info 2:0
Friday, 14/08/09 14:00h  Th0rN  MD Info 0:2
Friday, 14/08/09 14:00h  4267161  4252577 Info 1:2
Friday, 14/08/09 14:00h  Tusk  Sleeep Info 0:2
Friday, 14/08/09 14:00h  935384  1991161 Info 0:2
Friday, 14/08/09 14:00h  3742698  2511772 Info 2:1
Friday, 14/08/09 14:00h  Endless  DoKy Info 1:2
Friday, 14/08/09 14:00h  4016414  3481005 Info 2:1
Friday, 14/08/09 14:00h  Bluecheese  2814012 Info 0:2
Sunday, 16/08/09 14:00h  TMM  2741138 Info 2:1
Tuesday, 25/08/09 14:00h  1300284  2518018 Info 0:2
Saturday, 29/08/09 15:00h  3775296  Xymii Info 2:0

Playday 5
Friday, 21/08/09 14:00h  3322879  XeoL Info 0:0
Friday, 21/08/09 14:00h  1495301  1823872 Info 0:1
Friday, 21/08/09 14:00h  3925781  2511772 Info 0:1
Friday, 21/08/09 14:00h  Th0rN  3159847 Info 0:2
Friday, 21/08/09 14:00h  1851172  Edoboii Info 0:2
Friday, 21/08/09 14:00h  1912316  FosKi Info 2:0
Friday, 21/08/09 14:00h  2829653  2378409 Info 0:2
Friday, 21/08/09 14:00h  935384  Endless Info 1:2
Friday, 21/08/09 14:00h  1949533  3775296 Info 2:0
Friday, 21/08/09 14:00h  3923883  3938530 Info 0:2
Friday, 21/08/09 14:00h  MucK  1300284 Info 1:0
Friday, 21/08/09 14:00h  Timme1991  3509276 Info 0:1
Friday, 21/08/09 14:00h  GuessWho  1120040 Info 0:2
Friday, 21/08/09 14:00h  2388686  3658450 Info 1:2
Friday, 21/08/09 14:00h  theWilQ  3012415 Info 2:0
Friday, 21/08/09 14:00h  3234995  MatsuYama Info 0:2
Friday, 21/08/09 14:00h  4104265  1318196 Info 0:2
Friday, 21/08/09 14:00h  1765887  1782158 Info 2:0
Friday, 21/08/09 14:00h  1471219  olooz Info 1:0
Friday, 21/08/09 14:00h  1383325  1633408 Info 0:2
Friday, 21/08/09 14:00h  4164721  3527619 Info 1:2
Friday, 21/08/09 14:00h  1263939  2036557 Info 1:2
Friday, 21/08/09 14:00h  Wicki  3601892 Info 0:2
Friday, 21/08/09 14:00h  3931618  Cechi Info 0:2
Friday, 21/08/09 14:00h  2562196  4203642 Info 0:2
Friday, 21/08/09 14:00h  DoKy  1991161 Info 0:2
Friday, 21/08/09 14:00h  2440497  ArminvB Info 0:2
Friday, 21/08/09 14:00h  MaCk  3091671 Info 2:0
Friday, 21/08/09 14:00h  2977929  3487557 Info 0:2
Friday, 21/08/09 14:00h  3485740  Bluecheese Info 0:2
Friday, 21/08/09 14:00h  4016414  2132907 Info 2:0
Friday, 21/08/09 14:00h  3742698  2802885 Info 2:0
Friday, 21/08/09 14:00h  3469853  3949244 Info 2:1

Playday 6
Friday, 28/08/09 14:00h  3726070  3840588 Info 0:0
Friday, 28/08/09 14:00h  HVM  HjoernetanN Info 0:1
Friday, 28/08/09 14:00h  1383325  XeoL Info 0:1
Friday, 28/08/09 14:00h  ag3nt  3938530 Info 1:0
Friday, 28/08/09 14:00h  MaCk  3949244 Info 1:0
Friday, 28/08/09 14:00h  3931618  2511772 Info 1:1
Friday, 28/08/09 14:00h  Timme1991  Cloud Info 0:1
Friday, 28/08/09 14:00h  3234995  1318196 Info 0:0
Friday, 28/08/09 14:00h  3485740  4264741 Info 0:1
Friday, 28/08/09 14:00h  2388686  3527619 Info 0:2
Friday, 28/08/09 14:00h  2596469  2378409 Info 1:2
Friday, 28/08/09 14:00h  935384  ArminvB Info 0:2
Friday, 28/08/09 14:00h  1831927  4067089 Info 0:2
Friday, 28/08/09 14:00h  voo  3597770 Info 1:0
Friday, 28/08/09 14:00h  MIsTKy  3317989 Info 2:1
Friday, 28/08/09 14:00h  2977929  4257052 Info 2:1
Friday, 28/08/09 14:00h  3093546  2802885 Info 1:0
Friday, 28/08/09 14:00h  Changer  Tom Info 0:2
Friday, 28/08/09 14:00h  Wicki  1823872 Info 0:2
Friday, 28/08/09 14:00h  3469853  3091671 Info 0:2
Friday, 28/08/09 14:00h  3685796  Sleeep Info 0:0
Friday, 28/08/09 14:00h  3322879  1633408 Info 0:2
Friday, 28/08/09 14:00h  4104265  MatsuYama Info 2:0
Friday, 28/08/09 14:00h  1471219  3194653 Info 2:0
Friday, 28/08/09 14:00h  1495301  3601892 Info 0:2
Friday, 28/08/09 14:00h  1765887  2132907 Info 2:0
Friday, 28/08/09 14:00h  4164721  3658450 Info 1:2
Friday, 28/08/09 14:00h  theWilQ  Italiener Info 2:1
Friday, 28/08/09 14:00h  804941  FosKi Info 2:0
Friday, 28/08/09 14:00h  3925781  Cechi Info 2:1
Friday, 28/08/09 14:00h  HypeR  4203642 Info 2:0
Friday, 28/08/09 14:00h  2440497  Endless Info 0:2
Friday, 28/08/09 14:00h  GuessWho  3159847 Info 1:2
Friday, 28/08/09 14:00h  MucK  3317653 Info 1:1
Friday, 28/08/09 14:00h  gOLiATH  3775296 Info 1:2
Friday, 28/08/09 14:00h  4016414  1782158 Info 2:1
Friday, 28/08/09 14:00h  Th0rN  1120040 Info 0:2
Wednesday, 02/09/09 12:00h  1263939  2741138 Info 2:1

Playday 7
Friday, 04/09/09 14:00h  Tusk  2217351 Info 0:0
Friday, 04/09/09 14:00h  3322879  1383325 Info 0:0
Friday, 04/09/09 14:00h  3194653  olooz Info 0:0
Friday, 04/09/09 14:00h  abuse  MD Info 0:2
Friday, 04/09/09 14:00h  YoGo  Python Info 1:0
Friday, 04/09/09 14:00h  Acid_r4in  685127 Info 1:0
Friday, 04/09/09 14:00h  Th0rN  GuessWho Info 1:0
Friday, 04/09/09 14:00h  3235360  3105259 Info 0:1
Friday, 04/09/09 14:00h  4247832  3923499 Info 1:0
Friday, 04/09/09 14:00h  4016414  1765887 Info 2:0
Friday, 04/09/09 14:00h  3601892  1823872 Info 2:0
Friday, 04/09/09 14:00h  2267274  4252577 Info 0:0
Friday, 04/09/09 14:00h  3469853  MaCk Info 0:2
Friday, 04/09/09 14:00h  3234995  4104265 Info 0:2
Friday, 04/09/09 14:00h  ag3nt  3923883 Info 2:0
Friday, 04/09/09 14:00h  804941  1912316 Info 1:0
Friday, 04/09/09 14:00h  3925781  3931618 Info 0:2
Friday, 04/09/09 14:00h  XeoL  1633408 Info 0:1
Friday, 04/09/09 14:00h  3159847  1120040 Info 0:1
Friday, 04/09/09 14:00h  2312151  2053502 Info 1:0
Friday, 04/09/09 14:00h  MatsuYama  1318196 Info 0:2
Friday, 04/09/09 14:00h  3509276  Cloud Info 2:0
Friday, 04/09/09 14:00h  932846  1133165 Info 2:1
Friday, 04/09/09 14:00h  3012415  Italiener Info 1:0
Friday, 04/09/09 14:00h  4265299  4296275 Info 2:0
Friday, 04/09/09 14:00h  3804644  4042688 Info 2:0
Friday, 04/09/09 14:00h  935384  2440497 Info 2:0
Friday, 04/09/09 14:00h  2132907  1782158 Info 0:2
Friday, 04/09/09 14:00h  2511772  Cechi Info 0:2
Friday, 04/09/09 14:00h  2829653  2596469 Info 0:2
Friday, 04/09/09 14:00h  2741138  2036557 Info 2:0
Friday, 04/09/09 14:00h  3527619  3658450 Info 2:0
Friday, 04/09/09 14:00h  Wicki  1495301 Info 1:0
Friday, 04/09/09 14:00h  Endless  ArminvB Info 0:2
Friday, 04/09/09 14:00h  4243760  2608697 Info 0:2
Friday, 04/09/09 14:00h  4164721  2388686 Info 1:2
Friday, 04/09/09 14:00h  2562196  HypeR Info 0:2
Friday, 04/09/09 14:00h  3487557  4257052 Info 2:0
Friday, 04/09/09 14:00h  1300284  3317653 Info 0:2
Friday, 04/09/09 14:00h  2805258  2239463 Info 2:1
Friday, 04/09/09 14:00h  3093546  3742698 Info 1:1
Friday, 04/09/09 14:00h  gOLiATH  1949533 Info 2:0
Friday, 04/09/09 14:00h  4264741  Bluecheese Info 0:2
Friday, 04/09/09 14:00h  3949244  3091671 Info 0:2