nouka  id: 4021318
Hardware
CPU cu :$
RAM cu :$
Videocard cu :$
Soundcard cu :$
Storage cu :$
Motherboard cu :$
Display cu :$
OS cu :$
Antivirus cu :$
CD/DVD cu :$
Mouse cu :$
Mouse Skatez cu :$
Mousepad cu :$
Keyboard cu :$
Headphones cu :$
Connection cu :$
Wheel/Pedals cu :$
Joypad cu :$
TV cu :$
Sound system cu :$
Console(s) cu :$
Handheld(s) cu :$
Mobile Phone cu :$
Favourite...
Drink cu :$
Food cu :$
Movie cu :$
Music cu :$
Song cu :$
Book cu :$
Book author cu :$
Person cu :$
Actor / Actress cu :$
Car cu :$
Sport cu :$
Athlete cu :$
Favourite...
Map cu :$
Clan cu :$
Player cu :$
Game Hero cu :$
Race (Humans/Orcs/..) cu :$
Genre cu :$
Console cu :$
Favourite Websites
Website 1 http://cu :$
Website 2 http://cu :$
Website 3 http://cu :$
Website 4 http://cu :$
<3 800x600'stretched so don't peek!